ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДФ “ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ”

Уважаеми дялопритежатели,

Уведомяваме ви, че с решение на Съвета на директорите на УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт” ЕАД от 01.09.2023 г. бяха приети промени в Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Юг Маркет Максимум“. Промените са свързани с инвестиционната политика на ДФ “Юг Маркет Максимум”, описана в чл. 8 от Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ и намаляване на годишното възнаграждение на Управляващото дружество от 3 на 2 на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Договорния фонд .

 Приетите промени в Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Юг Маркет Максимум” са одобрени с Решение № 852-ДФ от 01.09.2023 г. на Заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор.

С новите Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Юг Маркет Максимум“, които влизат в сила от 16.09.2023 г. можете да се запознаете в Раздел ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ на ДФ „Юг Маркет Максимум”

Share the Post:

Related Posts

Екипът на Юг Маркет с нов успех!

Поздравяваме нашия колега Теодора Поповска-Смиленова за придобиването на престижния сертификат “Инвестиционен консултант” към Комисията за финансов надзор. Пожелаваме ѝ много

Read More

Join Our Newsletter