ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“

Уведомяваме Ви, че с решение от 24.03.2022 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД е актуализиран Проспект на Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“. Актуалният документ можете да откриете тук.

Share the Post:

Related Posts

Join Our Newsletter