ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

Уведомяваме Ви, че с решение от 17.01.2023 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ EАД е актуализиран  Проспектът на Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“.  Актуалният документ  можете да откриете в раздел Документи в секция Договорни фондове.

Share the Post:

Related Posts

Join Our Newsletter