Калкулатор

Попечителство

Попечителство

 

Инвестиционен посредник Юг Маркет АД Ви предлага услуги като попечител чрез:

-  представителство на притежателите на ценни книжа пред емитента и на общи събрания;
-  държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция;
- извършване на попечителски трансфери и сделки, включително за сметка на инвестиционни дружества и други емитенти.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6495
обратно изкупуване 1.6165
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5262
обратно изкупуване 1.5109