Калкулатор

Довереник на облигационери

ЮГ Маркет ЕАД изпълнява функцията Довереник на облигационери, която включва: Анализ на финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации; Предоставя доклади на регулирания пазар и до Комисия по финансов надзор съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, за финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации и състоянието на обезпеченията по облигационни емисии; Предприема действия съгласно изискванията на ЗППЦК за защита правата на облигационерите; Съдействие при въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации.

Нов договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите, сключен между Юг Маркет ЕАД и Адара АД

Нов договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите, сключен между Юг Маркет ЕАД и Екип 98 Холдинг АД