Калкулатор

За НАС

За НАС

Инвестиционен посредник Юг Маркет ЕАД е сред първите лицензирани инвестиционни посредници у нас. Този статут компанията получава още през лятото на 1998 г. с решение на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (сега Комисия за финансов надзор). Няколко месеца след това – от есента на същата година, компанията става член на Централен депозитар, а от януари 1999 г. – и на Българска фондова борса – София. Юг Маркет ЕАД притежава също лиценз, издаден от БНБ през ноември 2000 г. за извършване на сделки с чуждестранна валута, а по-малко от година след получаването на лиценза, фирмата получава разрешение от Държавната комисия за ценни книжа за търговия с чуждестранни ценни книжа за собствена и чужда сметка.
От 2002 г. Инвестиционен посредник Юг Маркет ЕАД присъства в класациите на Българска фондова борса АД, а от 2003 г. насам е сред първите пет инвестиционни посредника по брой сключени сделки на Българска фондова борса  АД.
Основната цел на компанията е предоставяне на висококачествени финансови услуги, съобразени с индивидуалните предпочитания на всеки клиент.

Инвестиционен посредник Юг Маркет ЕАД е със седалище в Пловдив и представителство на компанията  в град София.

Инвестиционен посредник Юг Маркет ЕАД предлага на своите клиенти едни от най-ниските комисиони за сключване на сделки на Българска фондова борса – София АД чрез електронната си система за търговия UG MARKET TRADER.

Управляващо дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД е лицензирана компания за управление и организация на колективни инвестиционни схеми. Управляващото дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД е със съучредител Инвестиционен последник Юг Маркет ЕАД и получава лиценз от Комисията за финансов надзор през лятото на 2006 г.

Договорни фондове – Юг Маркет Максимум и Юг Маркет Оптимум

Договорните фондове са вид колективна схема от отворен тип за инвестиране предимно в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, както и в акции/дялове на други местни и чуждестранни колективни инвестиционни схеми.
Фондовете инвестират и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, в зависимост от рисковия им профил, както и с цел управление на ликвидността и в моменти на пазарни сътресения. Собствеността върху активите на договорните фондове е в ръцете на инвеститорите в тях посредством притежаването на дялове, които ежедневно се предлагат за продажба на инвеститорите или се изкупуват обратно по тяхно желание.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6535
обратно изкупуване 1.6204
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5147
обратно изкупуване 1.4996