Калкулатор

Договорни фондове

Договорни фондове

Договорните Фондове Юг Маркет Максимум и Юг Маркет Оптимум функционират на принципа на обединение на средствата на голям брой инвеститори. Купувайки си дялове, вие – инвеститорите, придобивате част от диверсифициран портфейл от финансови инструменти. Увеличаването на стойността на тези финансови инструменти увеличава стойността, а оттам и доходността, на дяловете на фонда, и обратното.

От управляващото дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД вие получавате:

Гъвкаво управление на инвестираните средства, възможност защита от инфлация, диверсификация на риска
Професионален подход при инвестиране
Възможност за постигане на необлагаем доход
Бързо изтегляне на инвестираните средства
Възможност за създаване на дългосрочен спестовно-инвестиционен план с гъвкаво управление на риска

Стойността на дяловете на Договорните Фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер.

Инвестициите в дялове на Юг Маркет Максимум и Юг Маркет Оптимум не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от тяхната дейност.

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и потенциални клиенти в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт и на Юг Маркет в страната.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6535
обратно изкупуване 1.6204
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5147
обратно изкупуване 1.4996