Калкулатор

ДФ Юг Маркет Максимум

ДФ Юг Маркет Максимум

Договорният Фонд Юг Маркет Максимум е вид колективна схема от отворен тип, за инвестиране предимно в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми.

Фондът ще инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Договорният Фонд Юг Маркет Максимум се управлява с разрешение №28-ДФ от 22.08.2006 г. от Управляващо Дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт, лицензиран от Комисията по финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.)

Банка Депозитар на Фонда

Банката Депозитар съхранява активите на Договорен фонд Юг Маркет Максимум и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.

Алианц Банк България АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София,  район “Възраждане”,бул. “Мария Луиза” № 79,
тел.: (02) 9215473, факс: (02) 9818564,
електронен адрес (e-mail): Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg
и Интернет страница (web-site): http://bank.allianz.bg.

Превод на суми за закупуване на дялове от Договорен фонд Юг Маркет Максимум може да бъде направен по набирателната сметка на фонда в “Алианц Банк България” АД

IBAN: BG98BUIN95611000682076

BIC: BUINBGSF

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и потенциални клиенти, както онлайн, така и в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6535
обратно изкупуване 1.6204
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5147
обратно изкупуване 1.4996