Калкулатор

За фонда

За фонда

Договорният Фонд Юг Маркет Максимум е вид колективна схема от отворен тип, за инвестиране предимно в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми.

Фондът ще инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Договорният Фонд Юг Маркет Максимум се управлява с разрешение №28-ДФ от 22.08.2006 г. от Управляващото дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт, лицензиран от Комисията по финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.)

Банка Депозитар на Фонда

Банката Депозитар съхранява активите на Юг Маркет Максимум и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.

Алианц Банк България АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София,  район “Възраждане”,бул. “Мария Луиза” № 79,
тел.: (02) 9215473, факс: (02) 9818564,
електронен адрес (e-mail): Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg
и Интернет страница (web-site): http://bank.allianz.bg.

Превод на суми за закупуване на дялове от Договорен фонд Юг Маркет Максимум може да бъде направен по набирателната сметка на фонда в “Алианц Банк България” АД

IBAN: BG98BUIN95611000682076

BIC: BUINBGSF

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и потенциални клиенти, както онлайн, така и в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД и на Юг Маркет АД в страната.

Employing a professional to aid me in my essay paper has numerous advantages. It’s simple to have a essay written without much trouble. While hiring an essayist is not the same as having it written by you write my essay review however, it’s far better than not having it submitted within the deadline. For essays for academics, a properly written essay can boost your score to several points. In what way can you tell which company is best?

In case you’re struggling in your writing or want someone to compose my essay writing online, don’t be by yourself. There are many students who struggle to come up with the words necessary to create a flawless essay. However, you don’t have to. Our expert writers make writing essays easier write my college paper than you think. For an A+ grade it’s not necessary to have a perfect essay. Simply follow our tips for writing an essay, and you’ll end up with a completed project that’s worthy to submit to a professor.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.653
обратно изкупуване 1.6199
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5343
обратно изкупуване 1.519