Калкулатор

ДФ Юг Маркет Оптимум

ДФ Юг Маркет Оптимум

Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми както и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум се управлява с разрешение № 61-ДФ от 25.03.2008 г. от Управляващото Дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт, лицензиран от Комисията по финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.)

Банка Депозитар на Фонда

Банката Депозитар съхранява активите на Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.

“Алианц Банк България” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район “Възраждане”, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 79,
тел.: (02) 9215473, факс: (02) 9818564,
електронен адрес (e-mail): Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg
и Интернет страница (web-site): http://bank.allianz.bg.

Превод на суми за закупуване на дялове от Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум може да бъде направен по набирателната сметка на фонда в “Алианц Банк България” АД

IBAN: BG94BUIN95611000044082

BIC: BUINBGSF

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и потенциални клиенти, както онлайн, така и в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД .

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6535
обратно изкупуване 1.6204
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5147
обратно изкупуване 1.4996