Калкулатор

Инвестиционни цели, стратегия и политика

Инвестиционни цели, стратегия и политика

Считаме, че структурата на портфейла към момента е оптимална за балансиран договорен фонд с подобен размер на управляваните активи и инвестиращ в България, както и с оглед пазарната конюнктура.
Управлението на активите през цялата 2016-та година бе изцяло подчинено на целевата алокация на активите, извършена още в края на 2010 година. Позиционирането на портфейла в компании, които считахме за предлагащи най-добро съотношение стойност/риск, доведе до ръст в стойността на активите, най-вече през последного тримесечие на годината.
Както и преди сме подчертавали, считаме настоящата ни стратегия за резултатна в дългосрочен план, предлагайки на нашите инвеститори възможност за постигане на дългосрочна доходност при сравнително ниско ниво на риск. Относителният дял на акциите в портфейла в сравнение с края на предходната година се увеличава, като ръста е почти изцяло за сметка на облигациите и в по-малка степен на свободните парични средства.
Предпочитаните от нас инвестиции са предимно в активно търгувани инструменти (доколкото отговарят на условието да притежават справедлива стойност значително по-висока от пазарната им цена), без обаче да пренебрегваме онези, които не се търгуват особено активно, но за сметка на това предлагат достатъчно атрактивен дисконт от справедливата си цена.
През 2017 година стратегията ни остава сравнително агресивна, с фокус върху постигането на текущ доход, без това да ни принуждава да бъдем „напълно инвестирани“ през повечето време. Философията ни на инвестиране никога не е била да следваме пазара, а по-скоро да търсим стойност там, където други дори не поглеждат.
Увеличаването на експозицията в акции отразява очакванията ни за сравнително добри времена за българския фондов пазар, особено в светлината на опитите той да бъде върнат на инвестиционната карта на Европа. Признаци за последното виждаме в стартирането на първия борсово-търгуван фонд (ETF) у нас, следящ индекса SOFIX, и желанието на неговите създатели да бъде регистриран за търговия в Лондон. Евентуално листване на този ETF на един от най-активните пазари в света, би могло да се превърне в катализатор на ново възходящо движение за българските акции, които вече се намират във фаза на повишение след почти две години на спад или т.нар. „мечи пазар“.
Естествено, рисковете пред всяка финансова инвестиция далеч не се изчерпват с фазата, в която се намира пазара. Дори при ясно изразен тренд в някоя посока, редица инвестиции могат да се отклонят от рационалните очаквания на инвеститорите в резултат на проявлението на специфични за емитента обстоятелства.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.6801
обратно изкупуване 1.6465
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5261
обратно изкупуване 1.5108