Калкулатор

За Юг Маркет фонд мениджмънт

За Юг Маркет фонд мениджмънт

Юг Маркет Фонд Мениджмънт е лицензирана компания за управление и организация на специално създадени от нас Договорни Фондове.

Управляващото дружество ” Юг Маркет Фонд Мениджмънт” притежава лиценз № 8-УД от 16.01.2006 г. издаден на основание Решение № 21-УД от 11.01.2006 г. на Комисията за финансов надзор чрез който получава разрешение за управляение на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип.

Разрешението включва управление на инвестициите, а също така администриране на дяловете или акциите, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност и маркетингови услуги.

Управляващото дружество ” Юг Маркет Фонд Мениджмънт” е със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 92, телефон: (+359 32) 625 401, 633 234, факс: (+359 32) 625 402 и работно време: от 09.00 ч. до 17.00 ч.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.5381
обратно изкупуване 1.5073
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.4553
обратно изкупуване 1.4407