Калкулатор

Корпоративни събития

Корпоративни събития

25-10-2021

1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Индустриален Холдинг България АД-София (IHB), ISIN: BG1100019980, борсов код: (IHB), свиква извънредно ОСА на 04.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106, Rosslan Central Park Hotel Sofia, Конферентна зала 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Градус АД-Стара Загора (GR6)
На проведено извънредно ОСА от 22.10.2021 г. на Градус АД-Стара Загора (GR6) e взето решение за разпределяне на 6-месечен дивидент от печалбата, реализирана от Дружеството, съгласно изготвения 6-месечен финансов отчет за първото полугодие на 2021 г., в общ брутен размер на 6 333 826.46 лв., т.е. брутен дивидент от 0.026 лв. на акция.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

21-10-2021

1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES), ISIN: BG1100036042, борсов код: (FUES), свиква извънредно ОСА на 30.11.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на Борсата

2. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPP), ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

20-10-2021

1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG), ISIN: BG1100109039, борсов код: (PPBG), свиква извънредно ОСА на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

2. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Неохим АД-Димитровград (NEOH), ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код: (NEOH), свиква извънредно ОСА на 23.11.2021 г. от 12.00 часа в гр. Димитровград – 6400 на адрес ул. Химкомбинатска

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

 

19-10-2021

1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Булвеста Холдинг АД-София /в ликвидация/ (BVH), ISIN: BG1100008975, борсов код: (BVH), свиква извънредно ОСА на 16.11.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново № 999, Заседателна зала

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

 

18-10-2021 г.

1. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Българска фондова борса АД-София (BSE)
На проведено на 12.10.2021 г. ОСА на Българска фондова борса АД-София (BSE) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.55 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 26.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 22.10.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите тук

14-10-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC)

Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) свиква извънредно ОСА на 25.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139, при следния дневен ред:

- Приемане на редакционни промени в предмета на дейност на дружеството;

- Промени в устава на дружеството;

- При липса на кворум събранието ще се проведе на 13.12.2021 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Право на глас в ОСА се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.11.2021 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни право на глас в ОСА, е 09.11.2021 г.

Пълният текст на поканата за ОСА на дружеството може да бъде намерен тук.

2. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC)
На проведено на 11.08.2020 г. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2019 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.612667149 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 14.12.2020 г.;
- Краен срок за изплащане на дивидента: 31.12.2020 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК ЕАД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.08.2020  г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 21.08.2020 г.

Пълният текст на съобщението може да бъде намерен тук.

 

11-10-2021 г.

1. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF)

На проведено на 08.10.2021 г. ОСА на Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0225 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ТБ ОББ АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 22.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 20.10.2021 г.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница BSE-Sofia .bg.

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите

КММ АД (4КР) ISIN: BG11KMSUAT11, борсов код: 4KP, свиква извънредно ОСА на 11.11.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Шумен, бул. ,,Мадара“ 38

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван тук.

 

07-10-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Регала инвест АД (RGL), ISIN: BG1100036133, борсов код: RGL, свиква извънредно ОСА на 09.11.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Георги Стаматов“ №1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

 

30-09-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на притежателите на варанти:

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София (FPPW), ISIN: BG9200001162, борсов код: FPPW, свиква Общо събрание на притежателите на варанти, което ще се проведе на 07.10.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 76А, офис-сграда Хил Тауър

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

 

2. Уведомление за свикване на Извънредни общо събрание на акционерите:

Свинекомплекс Николово АД-Николово (SVNK), ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK), свиква извънредно ОСА на 02.11.2021 г. от 12.00 ч. в гр. с. Николово, общ. Русе, заседателна зала

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

 

28-09-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG), ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

 

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Българо-американска кредитна банка АД (BACB), ISIN: BG1100098059, борсов код: BACB, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 02.11.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Славянска 2 в сградата на централния офис на БАКБ

 

26-09-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Синергон Холдинг АД-София (SNRG), ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.11.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Солунска 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

 

23-09-2021 г.

1. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Бианор Холдинг АД-София (BNR)

На проведено извънредно ОСА от 20.09.2021 г. на Бианор Холдинг АД-София (BNR) е взето решение за разпределяне на дивидент с част от натрупаната неразпределена печалба на Дружеството от предходни години, както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 2.08 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 15.10.2021 г.;
- Крайна дата за изплащане на дивидента: 15.11.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и ПроКредит Банк (България) ЕАД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 04.10.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 30.09.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Монбат АД-София (MONB), ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.10.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

3. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София (PPBG), ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.10.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет. 5

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

20-09-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP), ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.10.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. “Княз Александър Батенберг” № 42, ет. 3, офис 3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

 

16-09-2021 г.

Емитент: Корадо-България АД-Стражица (KBG)
На проведено на 15.09.2021 г. извънредно ОСА на Корадо-България АД-Стражица (KBG) е взето решение за разпределяне на дивидент за първото полугодие на 2021 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.10 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 13.10.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Банка ДСК АД;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.09.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 27.09.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

15-09-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Алтерко АД-София (A4L), ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.10.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Македония № 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Винзавод АД-Асеновград (VINA), ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на ОСА на 21.10.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

3. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS)

На проведено на 14.09.2021 г. извънредно ОСА на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент за първото 6-месечие на 2021 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция: 0.82 лв.;

- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и УниКредит Булбанк АД.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.09.2021 г.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.09.2021 г.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

08-09-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна (BSP), ISIN: BG1100099065, борсов код: BSP, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.10.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на X3News

 

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Валор Пропъртис АДСИЦ-София /в ликвидация/ (VLRP), ISIN: BG1100013108, борсов код: VLRP, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.10.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

 

07-09-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Българска фондова борса АД-София (BSE), ISIN: BG1100016978, борсов код: BSE, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.10.2021г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, в Административната сграда на НДК, зала 13

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

2. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ-София (BPF), ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква Извънаредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.10.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Кузман Шапкарев 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на интернет страницата на борсата

 

26-08-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Редовно общо събрание на акционерите:

Топлофикация-Бургас АД-Бургас (TPLB), ISIN: BG1100012209, борсов код: TPLB, свиква Редовно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-09-2021г. от 14:00 часа в гр.Бургас 8000, СПЗ, кв.Лозово

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

23-08-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Еуротерра България АД-София (EUTR), ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR, свиква Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

19-08-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Бианор Холдинг АД-София (BNR), ISIN: BG1100007076, борсов код: BNR, свиква Извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 20.09.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 51, ет. 3, офис А2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

18-08-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите:

Индустриален Холдинг България АД-София (IHB), ISIN: BG1100019980, борсов код: IHB, свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 04.11.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106, Rosslan Central Park Hotel Sofia, Конферентна зала 1

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стройинвест холдинг АД-София /в ликвидация/ (HSTR), ISIN: BG1100021986, борсов код: HSTR, свиква редовно ОСА на 28.09.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Дамяница 3-5

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван тук

 

17-08-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БГ Агро АД-Варна (BGAG), ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG, свиква Извънредно общо събрание на акционерите на 27-09-2021г. от 10:00 часа в гр.Варна-9000, офиса на “БГ Агро”АД в гр.Варна,ул.”Генерал Колев”12

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7), ISIN: BG9000008169, борсов код: CCR7, свиква Извънредно общо събрание на притежателите на дялове на 03.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 117

Повече информация може да намерите тук

 

16-08-2021 г.

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

CCB Real Estate Fund (CCBR), ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква извънредно ОСА на 13.09.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

13-08-2021 г.

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София (TBS), ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS свиква извънредно ОСА на 14.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, партер, Конферентен център Ричхил

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

06-08-2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сити Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100074076, борсов код: CITP свиква Редовно общо събрание на акционерите на 15-09-2021г. от 10:00 часа в София – 1164, бул. Джеймс Баучер 23

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

05-08-2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корадо-България АД-Стражица, ISIN: BG11LUSTAT13, борсов код: KBG свиква извънредно ОСА на 15.09.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

04-08-2021 г.

1. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM)
На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на извънреден дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.375 лв.;
- Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 16.08.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.08.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

2. Уведомление за паричен дивидент

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP)
На проведено на 02.08.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOP) е взето решение за разпределяне на последен дивидент за привилегированите акции, както следва:
- Брутен дивидент на една привилегирована акция: 0.375 лв.;
- Дивидентите ще се изплащат на два транша, първият от които е с дата 27.08.2021 г., а вторият ще бъде оповестен допълнително, в рамките на законовия 60-дневен срок от датата на провеждане на ОСА.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 16.08.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.08.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

 

03-08-2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Премиер Фонд АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM свиква извънредно ОСА на 03.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен 5.

Повече информация може да намерите тук

 

 

29-07-2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM свиква извънредно ОСА на 07.09.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ж.к. Младост, бул. Република, сграда на Медицински център „Младост Варна“.

Повече информация може да намерите тук

 

 

27-07-2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Нео Лондон Капитал АД-София, ISIN: BG1100004156, борсов код: NLC свиква извънредно ОСА на 25.08.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров № 137, офис 20.

Повече информация може да намерите тук

 

 

26-07-2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM свиква извънредно ОСА на 02.08.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP свиква извънредно ОСА на 02.08.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

 

20-07-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: SHB , свиква редовно ОСА на 24.08.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя 5, хотел София Хотел Балкан, зала Рила.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Атоменергоремонт АД-Козлодуй (ATOM), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Интернешънъл Асет Банк АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

3.Уведомление за паричен дивидент

Емитент: Портови флот 99 АД-София (PF99)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2020 г., взето на проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99), дружеството обявява:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 27.08.2021 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Инвестбанк АД
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

19-07-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

235 Холдингс АД-София, ISIN: BG1100017174, борсов код: 235H , свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на  16.08.2021 г. от 10:00 ч.. гр. София, пл. Петко Славейков 7, вх. Б, ет. 2.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мизия-96 АД-Плевен, ISIN: BG11MIPLBT18, борсов код: MIZA , свиква редовно ОСА на 01.09.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Плевен, ул. Българска авиация 7, административна сграда.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

16-07-2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент
Порт флот-Бургас АД-Бургас, ISIN: BG1100005195, борсов код PFB. На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB), е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

 

13-07-2021 г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Захарни заводи АД-Горна Оряховица, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA , свиква извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.08.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I №29.

Повече информация може да намерите тук

 

12-07-2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент
Пи Ар Си АДСИЦ-София, ISIN: BG1100060075, борсов код PRC. На проведено на 29.06.2020 г. ОСА на Пи Ар Си АДСИЦ-София (PRC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г. , както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.538911314 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

08-07-2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент
Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив, ISIN: BG1100104980, борсов код ZNTH. На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив (ZENP) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0094 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

2.Уведомление за паричен дивидент

Неохим АД-Димитровград, ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код NEOH. На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Неохим АД-Димитровград (NEOH)е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.40 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

07-07-2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент
Златен лев Холдинг АД-София, ISIN: BG1100011995, борсов код HLEV. На проведено на 14.06.2021 г. ОСА на Златен лев Холдинг АД-София (HLEV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.02 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 19.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

2.Уведомление за паричен дивидент

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, ISIN: BG1100001053, борсов код BREF. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София (BREF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0830958 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

05-07-2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент

Каучук АД-София, ISIN: BG11KAPAAT12, борсов код KAU. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Каучук АД-София (KAU) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 2.12 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

 

2.Уведомление за паричен дивидент

Трансинвестмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062055, борсов код TRIV. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

02-07-2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент

Трейс груп холд АД-София, ISIN: BG1100049078, борсов код T57. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Трейс груп холд АД-София (T57) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.20 лв.;

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

 

2.Уведомление за паричен дивидент

Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100006177, борсов код GLMC. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна (GLMC) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.08 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

 

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM. свиква извънредно ОСА на 02.08.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP. свиква извънредно ОСА на 02.08.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3.3

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News

 

 

01-07-2021 г.

1.Уведомление за паричен дивидент

Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив, ISIN: BG1100020988, борсов код BTRH. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция:  0.09 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News.

 

2.Уведомление за паричен дивидент

Атоменергоремонт АД-Козлодуй, ISIN: BG1100007159, борсов код ATOM. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция:  0.015 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г..

Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница  X3News

 

 

3.Уведомление за паричен дивидент

Български фонд за вземания АДСИЦ-София, ISIN: BG1100001186, борсов код BRF. На проведено на 30.06.2021 г. ОСА на Български фонд за вземания АДСИЦ-София (BRF) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.0363 лв.;

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 14.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 12.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH. Поради липса на кворум, свиканото за 15.06.2021 г. редовно ОСА на Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Бургас (BCH) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2, ет. 2

Повече информация може да намерите тук

 

 

30-06-2021 г.

1. Уведомление за паричен дивидент

Портови флот 99 АД-София, ISIN: BG1100019196, борсов код PF99. На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Портови флот 99 АД-София (PF99) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

2. Уведомление за паричен дивидент

Порт флот-Бургас АД-Бургас, ISIN: BG1100005195, борсов код PFB. На проведено на 29.06.2021 г. ОСА на Порт флот-Бургас АД-Бургас (PFB) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.015 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 13.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 09.07.2021 г.

 

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София, ISIN: BG1100032082, борсов код: CGRN , свиква свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Три уши № 8

Повече информация може да намерите тук

 

29-06-2021 г.

1. Уведомление за паричен дивидент

Българска фондова борса АД-София, ISIN: BG1100016978, борсов код BSE. На проведеното Общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса” АД на 24.06.2021г., е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:

-Брутен дивидент на една акция: 0,08 лв.
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-тия ден след деня на ОСА, а именно – на 08.07.2021 г. Последната дата за сключване на сделки с акции на дружеството, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 06.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

2. Уведомление за паричен дивидент

Топлофикация-Русе АД-Русе, ISIN: BG1100013207, борсов код TPLR. На проведено на 25.06.2021 г. ОСА на Топлофикация-Русе АД-Русе (TPLR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.01 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

3. Уведомление за паричен дивидент

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1100053054, борсов код SCOM.

На проведено на 25.06.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент по обикновените акции за второто 6-месечие на 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.25 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 26.07.2021 г.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

4. Уведомление за паричен дивидент

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код (SCOP)
На проведено на 25.06.2021 г. ОСА на София Комерс-Заложни къщи АД-София (SCOM) е взето решение за разпределяне на междинен дивидент по привилегированите акции за второто 6-месечие на 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.30 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 26.07.2021 г.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 09.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 07.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

5. Уведомление за паричен дивидент

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008181, борсов код FAM. На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София (FAM) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция: 0.2132 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 13.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

6. Уведомление за паричен дивидент

Алтерко АД-София, ISIN:BG1100003166, борсов код A4L. На проведено на 28.06.2021 г. ОСА на Алтерко АД-София (A4L) е взето решение за разпределяне на дивидент, както следва:

- Брутен дивидент на една акция: 0,20 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.07.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

7. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит имоти АДСИЦ-Пловдив, ISIN: BG1100024071, борсов код: ZENP , свиква свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. “Княз Александър Батенберг” № 42, ет. 3, офис 3

Повече информация може да намерите тук

 

 

24-06-2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Захарни заводи АД-Горна Оряховица, ISIN: BG11ZAGOBT19, борсов код: ZHZA. На проведено редовно ОСА на 23.06.2021 г. е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция:  0.158 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 07.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 05.07.2021 г.
Повече информация може да намерите тук

 

 

22-06-2021г.

1.Уведомление за паричен дивидент:

Пълдин Пропъртис Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100102067, борсов код: PLG. На проведено редовно ОСА на 14.06.2021 г. е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция:  0.00257 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 28.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 24.06.2021 г.
Повече информация може да намерите тук

 

2. Уведомление за паричен дивидент:

Български фонд за дялово инвестиране АД-София,  ISIN: BG1100102067, борсов код:

BPEF. На проведено редовно ОСА на 17.06.2021 г. е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция:  0.01 лв.;

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 01.07.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 29.06.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

 

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100042057, борсов код: FPP , свиква извънредно ОСА на 21.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, хотел Кристъл Палас, ул. Шипка 14

Повече информация може да намерите тук

 

21-06-2021г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сила Холдинг АД-София, ISIN: BG1100027983 , борсов код: HSI , свиква извънредно ОСА 19.07.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. България 58, бл. С, ет. 7, офис 24.

Повече информация може да намерите тук

 

18-06-2021г.

1. Уведомление за паричен дивидент:
Декотекс АД-Сливен, ISIN: BG11DESLAT11, борсов код: DEX. На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Декотекс АД-Сливен (DEX) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.04 лв.;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.
Повече информация може да намерите тук

 

 

17-06-2021г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Варна АД-Варна, ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR. Поради липса на кворум, свиканото за 15.06.2021 г. редовно ОСА на Холдинг Варна АД-Варна (HVAR) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна к.к. Св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия.

Повече информация може да намерите тук

 

 

2. Уведомление за паричен дивидент:

Лавена АД-Шумен, ISIN: BG11LASUAT14 , борсов код: LAV.  На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Лавена АД-Шумен (LAV) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:

- Брутен дивидент на една акция: 0.03 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително оповестена;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

 

3. Уведомление за паричен дивидент:

 

Фазерлес АД-Силистра, ISIN: BG11FASIAT18 , борсов код: FZLS.  На проведено на 16.06.2021 г. ОСА на Фазерлес АД-Силистра (FZLS) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 1.00 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 02.08.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 30.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 28.06.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

 

16-06-2021г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив, ISIN: BG1100053989 , борсов код BCH , поради липса на кворум, свиканото за 15.06.2021 г. редовно ОСА не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2, ет. 2

Повече информация може да намерите тук

 

2. Уведомление за паричен дивидент

БПД Индустриален фонд за недвижими имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008157 , борсов код: BPD.  На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София (BPD) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.05755 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: ще бъде допълнително оповестена;
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 


3. Уведомление за паричен дивидент

Индустриален Капитал Холдинг АД-София, ISIN: BG1100010989 , борсов код: HIKA.  На проведено на 15.06.2021 г. ОСА на Индустриален Капитал Холдинг АД-Софияе взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.07368421 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 09.08.2021 г.;

- Срок на изплащане на дивидента – шест месеца;

- Начин на изплащане – чрез „Централен депозитар“ АД и „Юробанк България“ АД.

Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 29.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 25.06.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

 

15-06-2021г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Софарма имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100031068 , борсов код: SFI , свиква редовно ОСА на  24.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, комплекс Софарма Бизнес Тауърс, етаж партер, Зала 3

Повече информация може да намерите тук

 

 

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Софарма билдингс АДСИЦ-София, ISIN: BG1100084075 , борсов код: SFB , свиква редовно ОСА на  24.06.2021 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 20

Повече информация може да намерите тук

 

 

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Холдинг Кооп-Юг АД-София, ISIN: BG1100017984 , борсов код: HUG ,  представи допълнени материали към покана за свикване на редовно ОСА на 14.06.2021г. от 11.00 часа в гр София, ул. Г.С.Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

 

 

4. Уведомление за паричен дивидент

Градус АД-Стара Загора, ISIN: BG1100002184 , борсов код: GR6.  На проведено на 11.06.2021 г. ОСА на Градус АД-Стара Загора (GR6) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2020 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.022 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 26.07.2021 г.
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 25.06.2021 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 23.06.2021 г.

Повече информация може да намерите тук

 

 

14-06-2021г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
ЗСК-Лозово АД-Бургас, ISIN: BG11ZSBUAT17 , борсов код: ZSK , свиква редовно ОСА на  12.07.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона

Повече информация може да намерите тук

 

10-06-2021г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев, ISIN: BG11GOGOAT17 , борсов код: GDBT , свиква редовно ОСА на  12.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна № 12

Повече информация може да намерите тук

 

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ Разпределение България АД-София , ISIN: BG1100025110 , борсов код: CEZD,  представи актуализирана покана и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско Шосе № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала „Ню Йорк Сити”- ниво Мецанин.

Повече информация може да намерите тук

 

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
ЧЕЗ Електро България АД-София, ISIN: BG1100024113 , борсов код: CEZE , представи актуализирана покана и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 22.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център.

Повече информация може да намерите тук

 

 

07-06-2021г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код: PHRM, променя датата на свикване на редовно ОСА, която първоначално беше определена за 30.06.2021 г., като определя нова дата за провеждане на редовно ОСА на 09.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна.

Повече информация може да намерите тук

 

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд Имоти АДСИЦ-Софи, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES, поради липса на кворум, свиканото за 01.06.2021 г. редовно ОСА на Фонд Имоти АДСИЦ-София (FUES) не се е провело. Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 15.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди

Повече информация може да намерите тук

 

03-06-2021г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерон АДСИЦ – Варна, ISIN: BG1100111076 , борсов код: ALT , свиква редовно ОСА на  21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова № 3

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД-Варна, ISIN: BG1100012092, борсов код: MDR, свиква редовно ОСА на  01.07.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 82, ет. 2, ап. 3,

Повече информация може да намерите тук

 

 

02-06-2021г.

1. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феър Плей Пропъртис АДСИЦ – София, ISIN: BG9200001162, борсов код: FPPW, свиква общо събрание на притежателите на варанти на 10.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Шипка №14, хотел Кристал Палас.

Повече информация може да намерите тук

 

01-06-2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фармхолд АД-Варна , ISIN: BG1100002150 , борсов код: PHRM , свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Република, Медицински център Младост Варна

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново , ISIN: BG1100064077 , борсов код: CBAM , свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Дебелец, местност Устито, ПИ 035026, офис сграда Логистичен център ЦБА

Повече информация може да намерите тук

 

 

31-05-2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винзавод АД-Асеновград , ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: VINA, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Варна-плод АД-Варна , ISIN: BG11VAVAGT15, борсов код: VPLD, свиква редовно ОСА на   29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1.

Повече информация може да намерите тук

 

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ейч Би Джи фонд за инвестиционни имоти АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100108064, борсов код: HBGF, свиква редовно ОСА на   30.06.2021 г. от 08.30 ч. в гр. Варна, бул. Цар освободител № 25 .

Повече информация може да намерите тук

 

4. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100025060, борсов код: AGI, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22.

Повече информация може да намерите тук

 

5. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи АДСИЦ, ISIN: BG1100031084, борсов код: AGRE, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22 .

Повече информация може да намерите тук

 

6. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100099065, борсов код BSP, свиква редовно ОСА на  14.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б

Повече информация може да намерите тук

 

7. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл холдинг груп АДСИЦ-Пловдив, ISIN: BG1100028064, борсов код CHG, свиква редовно ОСА на   30.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 49

Повече информация може да намерите тук

 

8. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Златни пясъци АД-Варна , ISIN: BG11ZLVAAT14, борсов код ZLP, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, хотел Адмирал

Повече информация може да намерите тук

 

9.  Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Гленмоор Кепитал АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100006177, борсов код GLMC, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. Варна, ул. Шипка № 10, ет. 5,

Повече информация може да намерите тук

 

10.  Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100018057, борсов код ICPD   , свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа № 6

Повече информация може да намерите тук

 

11.  Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мел инвест холдинг АД-София, ISIN: BG1100010971, борсов код MELH, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 часа в София, бул. Генерал Тотлебен 85-87, ет. 4.

Повече информация може да намерите тук
12.   Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Северкооп Гъмза Холдинг АД-София, ISIN: BG1100026985, борсов код GAMZ, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85.

Повече информация може да намерите тук
13.  Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Загора Фининвест АД , ISIN: BG11MOSTAT10,  свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16, вх. А, ап. 9-1.

Повече информация може да намерите тук

 

14. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София, ISIN: BG1100069068, борсов код ERG, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел № 1,

Повече информация може да намерите тук

 

15. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Котлостроене АД-София, ISIN: BG11KOSOAT17, борсов код KOTL, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. гр. София, бул. История славянобългарска № 8

Повече информация може да намерите тук

 

16. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Орфей клуб уелнес АД-Пловдив , ISIN: BG1100050084, борсов код OCW , свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев 27А

Повече информация може да намерите тук

 

17. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив, ISIN: BG1100006979, борсов код KRS , свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Христо Ботев № 27А

Повече информация може да намерите тук

 

18. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Север Холдинг АД  , ISIN: BG1100034989, борсов код SEVH, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен № 5, ет.3

Повече информация може да намерите тук
19. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Родна земя Холдинг АД , ISIN: BG1100051983, борсов код HRZ , свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, район Кремиковци, бул. Владимир Вазов № 83

Повече информация може да намерите тук

 

20. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София , ISIN: BG1100001053, борсов код BREF   , свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков 36, сграда Интерпред-СТЦ София, ет. 2, блок А, зала Пловдив

Повече информация може да намерите тук
21. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агро Финанс АД-Пловдив  , ISIN: BG1100039061, борсов код AGF, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Дунав 5

Повече информация може да намерите тук
22. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код PPBG, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет.5

Повече информация може да намерите тук

 

28-05-2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN: BG11ASASBT10, борсов код: ASKR, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

СИИ Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100006060, борсов код: CEEP, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16

Повече информация може да намерите тук

 

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Атоменергоремонт АД-Козлодуй, ISIN: BG1100007159, борсов код: ATOM, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Козлодуй, Площадка АЕЦ

Повече информация може да намерите тук

 

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100121059, борсов код: CAPM, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. България № 39

Повече информация може да намерите тук

 

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008181, борсов код: FAM, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Врабча 8

Повече информация може да намерите тук

 

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български фонд за вземания АДСИЦ-София, ISIN: BG1100001186, борсов код: BRF, свиква редовно ОСА на  30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, офис 24

Повече информация може да намерите тук

 

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Нов Век АД-София, ISIN: BG1100058988, борсов код: HNVK, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Кораб планина 13

Повече информация може да намерите тук

 

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

 

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив, ISIN: BG1100003059, борсов код: AKTV, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 12.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Нестор Абаджиев 37, ет. 2,

Повече информация може да намерите тук  

 

10. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТБ Тексим Банк АД-София, ISIN: BG1100001921, борсов код: TXIM, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, Централно Управление на „Тексим Банк“ АД, бул. „Тодор Александров“ 117, зала 13

Повече информация може да намерите тук 

 

11. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Велграф Асет Мениджмънт АД, ISIN: BG1100010104, борсов код: VAM, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. „Брюксел“ 1, Заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

 

12. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агрия Груп Холдинг АД, ISIN: BG1100085072, борсов код: AGH, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, район Приморски, бул. „Княз Борис I” 111, Бизнес център, ет.9

Повече информация може да намерите тук

 

13. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерко АД-София, ISIN: BG1100003166, борсов код: A4L, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 103

Повече информация може да намерите тук

 

27-05-2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булвеста Холдинг АД-София /в ликвидация/, ISIN: BG1100008975, борсов код: BVH, свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново № 999.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Свинекомплекс Николово АД-Николово, ISIN: BG1100072013, борсов код: SVNK, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.30 ч. в с. Николово, общ. Русе, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

 

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100014049, борсов код: INPR, свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. София, кв. Витоша ВЕЦ-Симеоново 999

Повече информация може да намерите тук

 

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Катекс АД-Казанлък, ISIN: BG1100018990, борсов код: KTEX, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. М. Стайнов № 4

Повече информация може да намерите тук

 

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Вега АД-Плевен, ISIN: BG11VEPLAT12, борсов код: VEGA, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 13.00 часа в гр, Плевен, Административна сграда на “Кайлъка ресурс” АД

Повече информация може да намерите тук

 

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Химснаб България АД-София, ISIN: BG11EMTOAT16, борсов код: CHSB, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Складова база 1

Повече информация може да намерите тук

 

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Юрий Гагарин АД-Пловдив, ISIN: BG11PLPLVT16, борсов код: YGAG, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 часа в гр. Пловдив, бул. Рогошко шосе 1.

Повече информация може да намерите тук

 

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Проучване и добив на нефт и газ АД-София, ISIN: BG1100019022, борсов код: NGAZ, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 14.30 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа № 2.

Повече информация може да намерите тук

 

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Екип-98 Холдинг АД-София, ISIN: BG1100007985, борсов код: HEKI, свиква редовно ОСА на  28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 75.

Повече информация може да намерите тук

 

10.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Би Джи Ай Груп АД-София, ISIN: BG1100016077, борсов код: BGI, свиква редовно ОСА на  21.06.2021г. от 10.00 часа в гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 3.

Повече информация може да намерите тук 

 

11. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София, ISIN: BG110003208, борсов код: CGRN, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. Три уши № 8.

Повече информация може да намерите тук

 

12. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зърнени Храни България АД-София, ISIN: BG1100109070, борсов код: ZHBG, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2.

Повече информация може да намерите тук

 

13. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

235 Холдингс  АД-София, ISIN BG1100017174, борсов код: 235H, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, район Средец, ул. П. Р. Славейков 7, вх.Б, ет.2

Повече информация може да намерите тук

 

14. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грейт лък АД-София, ISIN: BG1100003158, борсов код: GRLK, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Добруджа № 6.

Повече информация може да намерите тук

 

15. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Петрол АД-София, ISIN: BG11PESOBT13, борсов код: PET, свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, етаж 2.

Повече информация може да намерите тук

 

26-05-2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Електрометал АД-Пазарджик, ISIN: BG11ELPAAT17, борсов код: ELMT, свиква редовно ОСА на 20.05.2021г. от 11.00 ч. в 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пазарджик, ул. Мильо Войвода 1.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София, ISIN: BG1100120051, борсов код: CCBR, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Стефан Караджа 2

Повече информация може да намерите тук

 

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Кооп-Юг АД-София, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG, свиква редовно ОСА на 14.06.2021г. от 11.00 часа в гр София, ул. Г.С.Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

 

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код RGL, свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 13.00 часа в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1.

Повече информация може да намерите тук

 

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Порт флот-Бургас АД-Бургас, ISIN: BG1100005195, борсов код: PFB, свиква ОСА на 29.06.2021г. от 11:00ч. в гр.Бургас, ул.Княз Александър Батенберг №1.

Повече информация може да намерите тук

 

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Парк АДСИЦ-София, ISIN BG1100016051, борсов код PARK, свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 5.

Повече информация може да намерите тук

 

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Индустриален Холдинг България АД-София, ISIN BG1100019980, борсов код IHB, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106.

Повече информация може да намерите тук 

 

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Портови флот 99 АД-София , ISIN BG1100019196, борсов код PF99, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6

Повече информация може да намерите тук

 

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Крепежни изделия АД-Пловдив, ISIN BG11KRPLAT10, борсов код KREP, свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в 29.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе 15

Повече информация може да намерите тук

 

21-05-2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Стара планина холд АД, ISIN: BG1100005971, борсов код: SPH, свиква редовно ОСА на 20.05.2021г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри“  20, ет.9.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска роза АД – Карлово, ISIN: BG1100005971, борсов код: ROZA, свиква редовно ОСА на 11.05.2021г. от 13.30 ч. в гр. Карлово, Индустриална зона 1.

Повече информация може да намерите тук

 

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол, ISIN: BG11HIYMAT14 , борсов код HES, свиква редовно ОСА на 13.05.2021 г. от 13.30 ч. в гр. Ямбол, ул. Пирин 1, зала 1

Повече информация може да намерите тук

 

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Котлостроене АД-София, ISIN: BG11KOSOAT17 , борсов код KOTL, свиква редовно ОСА на 05.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. гр. София, бул. История славянобългарска № 8

Повече информация може да намерите тук

 

5. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Емитент: Корадо-България АД-Стражица, ISIN: BG11LUSTAT13 , борсов код KBG, свиква редовно ОСА на 19.05.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Стражица, ул. Гладстон 28

Повече информация може да намерите тук

 

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Елана Агрокредит АД-София, ISIN: BG1100040101 , борсов код EAC, свиква редовно ОСА на 20.05.2021 г. от 10:00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Ивент център, Зала 2

Повече информация може да намерите тук

 

7. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Куантум Дивелопмънтс АДСИЦ-София, ISIN: BG1100102059 , борсов код QUAD, свиква редовно ОСА на 20.05.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4

Повече информация може да намерите тук

 

8.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100112066 , борсов код SPRO, свиква редовно ОСА на 26.05.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска 19

Повече информация може да намерите тук

 

9.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN: BG1100042057 , борсов код FPP, свиква редовно ОСА на 28.05.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Джеймс Баучер 76А, офис сграда Хил Тауър, ет. 1

Повече информация може да намерите тук

 

10. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвестиционна Компания Галата АД-Варна, ISIN: BG1100035135 , борсов код GTH, свиква редовно ОСА на 08.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1

Повече информация може да намерите тук

 

11.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кораборемонтен завод Одесос АД – гр. Варна, ISIN: BG11KOVABT17, борсов код: ODES, свиква редовно ОСА на 26.05.2021г. от 16.00 ч. в гр. Варна, Островна зона

Повече информация може да намерите тук

 

12.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Хидропневмотехника АД Казанлък, ISIN: BG11HIKAAT14, борсов код: HPT, свиква редовно ОСА на 18.06.2021г. от 09.00 ч. в гр. Казанлък, ул. Вожели №3

Повече информация може да намерите тук

 

13.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Дружба АД Разград, ISIN: BG11DRRAAT10, борсов код: DRR, свиква редовно ОСА на 04.06.2021г. от 10.00 ч. в гр. Разград, ул. Тутракан 4

Повече информация може да намерите тук

 

14.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Металопак  АД Карнобат, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: METK, свиква редовно ОСА на 03.06.2021г. от 11.00 ч. в гр гр. Карнобат, Индустриална зона, Административна сграда на дружеството

Повече информация може да намерите тук

 

15.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Софарма  АД, ISIN: BG11SOSOBT18, борсов код: SFA, свиква редовно ОСА на 04.06.2021г. от 11.00 ч. в гр София, ул. Лъчезар Станчев №5, Партер

Повече информация може да намерите тук

 

16.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Градус  АД, ISIN: BG1100002184, борсов код: GR6, свиква редовно ОСА на 11.06.2021г. от 11.00 ч. в гр Стара Загора, Парк-хотел Стара Загора, ул. Хан Аспарух №50, зала Тервел

Повече информация може да намерите тук

 

17.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска Холдингова Компания АД, ISIN: BG1100001988, борсов код: ВНС, свиква редовно ОСА на 02.06.2021г. от 16.00 ч. в гр. София, ул. Незабравка №25, Парк-хотел Москва, зала Конферанс 2.

Повече информация може да намерите тук

 

18.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алкомет  АД, ISIN: BG11ALSUAT14, борсов код: ALCM, свиква редовно ОСА на 09.06.2021г. от 14.00 ч. в гр. Шумен, Втора индустриална зона

Повече информация може да намерите тук 

 

19.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ютекс Холдинг АД, ISIN: BG1100063988, борсов код: UTXH, свиква редовно ОСА на 14.06.2021г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 70-72

Повече информация може да намерите тук

 

20.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Емка  АД, ISIN: BG11EMSEAT19, борсов код: EMKA, свиква редовно ОСА на 14.06.2021г. от 11.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Н. Петков № 30

Повече информация може да намерите тук 

 

21.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Монбат АД, ISIN: BG1100075065, борсов код: MONB, свиква редовно ОСА на 10.06.2021г. от 10.30 ч. в гр. София , ул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица

Повече информация може да намерите тук 

 

22.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Черноморски Холдинг АД-Бургас , ISIN: BG1100069985, борсов код: CHL  свиква редовно ОСА на 14.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов 80А.

Повече информация може да намерите тук

 

23. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Топлофикация Русе АД , ISIN: BG1100013207, борсов код: TPLR  свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 14.00 часа в гр. Русе , ул.ТЕЦ-Изток № 1.

Повече информация може да намерите тук

 

24. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Момина крепост  АД , ISIN: BG11MOVEAT12, борсов код:  (MKR) свиква редовно ОСА на 15.06.2021 г. от 13.00 ч. в гр. Велико Търново, ул. Магистрална 23.

Повече информация може да намерите тук

 

25.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Кооп-Юг АД-София, ISIN: BG1100017984, борсов код: HUG  свиква редовно ОСА на 14.06.2021г. от 11.00 часа в гр София, ул. Г.С.Раковски 99.

Повече информация може да намерите тук

 

26.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български фонд за дялово инвестиране АД-София, ISIN: BG1100001129, борсов код: BPEF  свиква редовно ОСА на 17.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1.

Повече информация може да намерите тук

 

27. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Варна  АД, ISIN: BG1100036984, борсов код: HVAR свиква редовно ОСА на15.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна к.к. Св. Св. Константин и Елена, х-л Азалия.

Повече информация може да намерите тук

 

28. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Лавена АД – гр. Шумен, ISIN: BG11LASUAT14, борсов код: LAV, свиква редовно ОСА на 15-06-2021 г. от13:00 часа в Шумен-9700 на адрес Индустриална зона

Повече информация може да намерите тук

 

29. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кабиле-ЛБ АД-Ямбол /в ликвидация/, ISIN: BG11KAJMAT16, борсов код: KABL  свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57.

Повече информация може да намерите тук

 

30.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Индустриален Капитал Холдинг АД-София, ISIN: BG1100010989, борсов код: HIKA  свиква редовно ОСА  на 15-06-2021г. от 10:30 часа в София-1000, ул. Бачо киро № 8

Повече информация може да намерите тук

 

31.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Доверие Обединен Холдинг АД, ISIN: BG1100038980, борсов код: DUH, свиква редовно ОСА 15.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, партер, Софарма Ивент Център.

Повече информация може да намерите тук

 

32.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фазерлес АД, ISIN: BG11FASIAT18, борсов код: FZLS, свиква редовно ОСА на 16.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Силистра, Промишлена зона Запад

Повече информация може да намерите тук

 

33.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Опортюнити България Инвестмънт АД-София, ISIN: BG1100026092, борсов код: OPBI, свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 1

Повече информация може да намерите тук

 

34.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Феникс Капитал Холдинг АД-София, ISIN: BG1100003141, борсов код: PCH, свиква редовно ОСА на на 14.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115.

Повече информация може да намерите тук 

 

35.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100083069, борсов код: EXPR, свиква редовно ОСА на  редовно ОСА на 14.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 109-115.

Повече информация може да намерите тук

 

36.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Костенец-ХХИ АД-Костенец, ISIN: Костенец-ХХИ АД-Костенец, борсов код HHI, свиква редовно ОСА на  редовно ОСА  на 15.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Костенец, ул. Съединение 2, Административна сграда

Повече информация може да намерите тук

 

37.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Скуеър Кюб Пропъртис АД-София, ISIN: BG1100004206, борсов код SQC, свиква редовно ОСА на  17.06.2021 г. от 10.30 часа в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 13, вх. Б, ап. 13

Повече информация може да намерите тук

 

38.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

НИД Надежда АД-София, ISIN: BG1100041984, борсов код NAD, свиква редовно ОСА на  15.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2, ет. 5.

Повече информация може да намерите тук

 

39.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Грийн Таун Проджектс АД-София, ISIN: BG1100014189, борсов код GTP, свиква редовно ОСА на  16.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, пл. Петко Р. Славейков № 7, вх. Б, ет. 2

Повече информация може да намерите тук

 

40. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100099065, борсов код BSP, свиква редовно ОСА на  14.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Генерал Колев № 14, вх. Б

Повече информация може да намерите тук

 

41. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна, ISIN: BG11SVVAAT11, борсов код: SKEH свиква редовно ОСА  на 23-06-2021г. от 10:00 часа в град Варна 9006, град Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, хотел Азалия

Повече информация може да намерите тук

 

42. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Еуротерра България АД-София, ISIN: BG1100013058, борсов код: EUTR  свиква редовно ОСА на 22.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Витоша 1

Повече информация може да намерите тук

 

43. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ Разпределение България АД-София, ISIN: BG1100025110, борсов код: CEZD  свиква редовноОСА  на 22-06-2021 г. от14:00 часа в София – 1784 на адрес бул. „Цариградско Шосе“ № 90, Бизнес Център Капитал Форт, зала „Ню Йорк Сити”- ниво Мецанин

Повече информация може да намерите тук

 

44. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвест Пропърти АДСИЦ-Враца, ISIN: BG1100065066, борсов код: INVE  свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Враца, ул. Христо Ботев 20

Повече информация може да намерите тук

 

45.  Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100041067, борсов код: SBPF  свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел Кукс Клуб

Повече информация може да намерите тук

 

46. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Неохим АД, ISIN: BG11NEDIAT11, борсов код: NEOH  свиква редовно ОСА ще се проведе на 29-06-2021 г. от14:00 часа в гр. Димитровград – 6400 на адрес ул. Химкомбинатска

Повече информация може да намерите тук

 

47. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Български Транспортен Холдинг АД-Пловдив, ISIN: BG1100020988, борсов код: BTRH  свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. Пловдив, бул. Шести септември 242

Повече информация може да намерите тук

 

48. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Риъл Булленд АД-София, ISIN: BG1100006136, борсов код: RBL свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 1

Повече информация може да намерите тук

 

49. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ХД Дунав АД-Враца, ISIN: BG1100015988, борсов код: HDDV ХД Дунав АД-Враца (HDDV) свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. Враца, ул. Стоян Кялъчев № 6

Повече информация може да намерите тук

 

50. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS  свиква редовно ОСА на 21-06-2021г. от 10:00 часа в София-1766, в.з.Малинова зона, ул. Панорама София № 6, Бизнес център Ричхил

Повече информация може да намерите тук

 

51. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фаворит Холд АД-София, ISIN: BG1100035986, борсов код: FAVH  свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. История Славянобългарска 8, зала на Котлостроене АД

Повече информация може да намерите тук

 

52. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Илевън Кепитъл АД-София, ISIN: BG1100011193, борсов код 11С, свиква редовно ОСА 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов № 31, Campus X, Сграда 1

Повече информация може да намерите тук

 

53. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пи Ар Си АДСИЦ-София, ISIN: BG1100060075, борсов код PRC, свиква редовно ОСА на  29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе 139

Повече информация може да намерите тук

 

54. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Валор Пропъртис АДСИЦ-София /в ликвидация/, ISIN: BG1100013108, борсов код VLRP, свиква редовно ОСА на  на 25.06.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2,

Повече информация може да намерите тук

 

55. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Акумпласт АД-Добрич, ISIN: BG11AKDOAT10, борсов код AKUM, свиква редовно ОСА на  на 25.06.2021 г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20.

Повече информация може да намерите тук

 

56. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгериън Инвестмънт Груп АДСИЦ–София, ISIN: BG1100047056 , борсов код BGIG, свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев № 12, бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6

Повече информация може да намерите тук

 

57. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Лев Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100098075 , борсов код LEVI , свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 11.30 ч. в гр. София, ул. Михаил Тенев № 12, бизнес център Евротур, ет. 2, офис 6

Повече информация може да намерите тук

 

58. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ломско пиво АД-Лом, ISIN: BG1100043071 , борсов код LOMP , свиква редовно ОСА на 23.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Позитано № 9а, ет. 5, офис 15

Повече информация може да намерите тук

 

59. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Трейс груп холд АД-София, ISIN: BG1100049078 , борсов код T57 , свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Никола Образописов № 12

Повече информация може да намерите тук

 

60. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Каучук АД , ISIN: BG11KAPAAT12 , борсов код KAU , свиква редовно ОСА на 13.08.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 39, ет. 3, ап. 5

Повече информация може да намерите тук

 

61. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Топливо АД, ISIN: BG11TOSOAT18, борсов код: TOPL  свиква редовно ОСА  на 22-06-2021 г. От 09:00 часа в София 1000 на адрес ул. “Солунска” №2

Повече информация може да намерите тук

 

62. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Билборд АД-София , ISIN: BG1100088076, борсов код: BBRD свиква редовно ОСА  на 29-06-2021г. от 10:00 часа в София – 1463, в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2

Повече информация може да намерите тук

 

63. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Компас Фонд за Вземания АДСИЦ-София, ISIN: BG1100014197, борсов код: CRF  свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Георг Вашингтон 19, ет. 2

Повече информация може да намерите тук

 

64. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Капман Дебтс Мениджмънт АД-София, ISIN: BG1100005203, борсов код: CDM  свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 8

Повече информация може да намерите тук

 

65. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100026068, борсов код: FEEI свиква редовно ОСА на 28.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Коста Лулчев 20

Повече информация може да намерите тук

 

66. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Синергон Холдинг АД-София, ISIN: BG1100033981, борсов код: SNRG свиква редовно ОСА на 24-06-2021 г. от 09:00 часа в гр.София – 1000 на адрес ул.”Солунска” №2

Повече информация може да намерите тук

 

67. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ТК-ХОЛД АД-София, ISIN: BG1100009981, борсов код: TCH  свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цар Борис III № 140

Повече информация може да намерите тук

 

68. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Инвестор.БГ АД-София, ISIN: BG1100019048, борсов код:  свиква редовно ОСА на 22.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Брюксел 1

Повече информация може да намерите тук

 

69. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код: EALF свиква редовно ОСА на 24.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12

Повече информация може да намерите тук

 

70. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код: FUES свиква ОСА на 01.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди

Повече информация може да намерите тук

 

71. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Алтерон АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100111076, борсов код: ALT свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Д-р Железкова № 3

Повече информация може да намерите тук

 

72. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Биоиасис АД-София, ISIN: BG1100008082, борсов код: BIOA  свиква редовно ОСА на 25.06.2021 г. от 15.00 ч. в гр. София, ул. Три уши 6, ет. 2, офис 6

Повече информация може да намерите тук

 

73. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска фондова борса АД-София, ISIN: BG1100016978, борсов код: BSE свиква редовно ОСА на 26-04-2021 г. от10:00 часа в София на адрес ПЛ. БЪЛГАРИЯ №1

Повече информация може да намерите тук

 

74. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Премиер Фонд АДСИЦ-Варна, ISIN: BG1100009064, борсов код: PREM свиква редовно ОСА на  22.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, ул. Цар Асен 5

Повече информация може да намерите тук

 

75. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пловдив Тех Парк АД-Пловдив, ISIN: BG11OPPLBT17, борсов код: PTP Пловдив Тех Парк АД-Пловдив (PTP) свиква ОСА на 30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Вълко Шопов 14

Повече информация може да намерите тук

 

76. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1100053054, борсов код: SCOM свиква ОСА на 25-06-2021г. от 12:00 часа в София 1618, гр.София ул.Ралевица 74 ет.3

Повече информация може да намерите тук

 

77. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс-Заложни къщи АД-София, ISIN: BG1200002167, борсов код: SCOP свиква ОСА на 25-06-2021г. от 12:00 часа в София 1618, гр.София ул.Ралевица 74 ет.3

Повече информация може да намерите тук

 

78. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БГ Агро АД-Варна , ISIN: BG1100151072, борсов код: BGAG свиква ОСА на 30-06-2021г. от 14:00 часа в гр.Варна-9000, офиса на “БГ Агро”АД в гр.Варна, ул. “Генерал Колев”12

Повече информация може да намерите тук

 

79. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Централна кооперативна банка , ISIN: BG1100014973, борсов код: CCB свиква редовно ОСА на 29.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 87

Повече информация може да намерите тук

 

80. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Трансинвестмънт АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062055, борсов код: TRIV Трансинвестмънт АДСИЦ-София (TRIV) свиква редовно ОСА на 30.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх 43

Повече информация може да намерите тук

 

81. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Адванс Екуити Холдинг АД-София, ISIN: BG1100033064, борсов код: ADVE Адванс Екуити Холдинг АД-София свиква ОСА на  30.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Златовръх № 1, ет. 4

Повече информация може да намерите тук

 

82. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Дебитум инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100014106, борсов код: DBMI Дебитум инвест АДСИЦ-София (DBMI) свиква ОСА на 25.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Енос 2

Повече информация може да намерите тук

 

83. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЧЕЗ Електро България АД-София, ISIN: BG1100024113 , борсов код CEZE , свиква редовно ОСА на 22.06.2021 г. от 10:00. в гр. София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център

Повече информация може да намерите тук

 

84. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Захарни заводи АД-Горна Оряховица, ISIN: BG11ZAGOBT19 , борсов код ZHZA , свиква редовно ОСА на 23.06.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Горна Оряховица, ул. Свети княз Борис I №29

Повече информация може да намерите тук

 

85. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД-Пловдив, ISIN: BG1100053989 , борсов код BCH , свиква редовно ОСА на 15.06.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. Белград 2, ет. 2

Повече информация може да намерите тук

 

86. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980 , борсов код ZNTH , свиква редовно ОСА на 21.06.2021 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. Тодор Александров 73

Повече информация може да намерите тук

 

87. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Арко Тауърс АДСИЦ-София, ISIN: BG1100017075 , борсов код ARCT, свиква редовно ОСА на 28.05.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Константин Петканов 4

Повече информация може да намерите тук

 

24-03-2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Булгар Чех Инвест Холдинг АД, ISIN: BG1100053989, борсов код: BCH, свиква извънредно ОСА на 02.04.2021г. от 10.00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Белград“  2, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Браво Пропърти Фонд АДСИЦ, ISIN: BG1100016176, борсов код: BPF, свиква редовно ОСА на 05.04.2021г. от 10.30 ч. в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“  1.

Повече информация може да намерите тук

 

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Елхим Искра АД, ISIN: BG11ELPABT16, борсов код: ELHIM, свиква редовно ОСА на 12.05.2021г. от 11.00 ч. в гр. гр. Пазарджик, ул. „Искра“  9

Повече информация може да намерите тук

 

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Пазарджик Български Търговски Мениджмънт АД, ISIN: BG11PAPABT16, борсов код: PZBT, свиква извънредно ОСА на 05.04.2021г. от 12.00 ч. в гр. Пазарджик,  ул. „д-р Никола Ламбрев“  24

Повече информация може да намерите тук

 

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, ISIN: BG1100109039, борсов код: PPBG, свиква извънредно ОСА на 23.04.2021г. от 11.00 ч. в, гр. София, ул. Дамян Груев 1, ет.5.

Повече информация може да намерите тук

 

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

М+С хидравлик АД, ISIN: BG11MPKAAT18, борсов код: MSH, свиква ,редовно ОСА на 18.05.2021г. от 13.30 ч. в гр Казанлък, ул. „Козлодуй“  68.

Повече информация може да намерите тук

 

7.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сток плюс АД, ISIN: BG1100079075, борсов код: STKP, свиква редовно ОСА на 09.04.2021г. от 11.00 ч. в гр. Банкя, ул. Княз Борис I № 16, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук

 

12-02-2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи АДСИЦ-София, ISIN: BG1100031084, борсов код: AS5, свиква редовно ОСА на 17.03.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет.1.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София, ISIN: BG1100025060, борсов код: 6A7, свиква редовно ОСА на 17.03.2021 г. от 09.00 ч. в гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22, ет.1.

Повече информация може да намеритe тук

 

03-02-2021г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Винзавод АД-Асеновград, ISIN: BG11VIASAT18, борсов код: 4VA, свиква редовно ОСА на 04.03.2021 г. от 16.00 ч. в гр. Асеновград, бул. България 75.

Повече информация може да намерите тук

 

02-02-2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Мадара Юръп АД - Варна, ISIN:BG1100012092, борсов код: 6MF, свиква извънредно ОСА на 25.02.2021 г. от 10.00 ч. в гр. Варна, бул. Княз Борис І №82, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Петрол АД - София, ISIN:BG11PESOBT13, борсов код: 5PET, свиква извънредно ОСА на 02.03.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ловеч, ул. Търговска 12, хотел Ловеч, ет.2, заседателна зала.

Повече информация може да намерите тук

 

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Кабиле-ЛБ АД - Ямбол /в ликвидация/, ISIN:BG11KAJMAT, борсов код: 4KO, свиква извънредно ОСА на 01.03.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Ямбол, ул. Обходен път Запад 57.

Повече информация може да намерите тук

 

4. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Слънчо АД - Свищов, ISIN:BG1100037008, борсов код: SLR, свиква редовно ОСА на 01.03.2021 г. от 11.30 ч. в гр. Свищов, ул. Дунав 16.

Повече информация може да намерите тук

 

22-01-2021 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Недвижими имоти София АДСИЦ-София, ISIN:BG1100101069, борсов код: RSS, свиква извънредно ОСА на 18.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Г. С. Раковски 132, вх. А, ет.1, офис 3.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ЗСК Лозово АД – Бургас, ISIN:BG11ZSBUAT17, борсов код: 3ZO, свиква извънредно ОСА на 17.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Бургас, Северна промишлена зона.

Повече информация може да намерите тук

 

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Емирейтс Пропъртис АДСИЦ – София, ISIN:BG1100144077, борсов код: P15, свиква ОСА на 22.02.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. България 132, вх. А.

Повече информация може да намерите тук

 

22-12-2020

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100112066, борсов код:6SR, свиква ОСА на 14.12.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19.

Повече информация може да намерите тук

 

2. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Металопак АД-Карнобат, ISIN: BG11MEKAAT11, борсов код: 5MP, свиква извънредно ОСА на 29.01.2021 г. от 14.00 ч. в гр. Карнобат, Индустриална зона.

Повече информация може да намерите тук

 

3. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

София Комерс-Заложни къщи АД-София,ISIN: BG1200002167, борсов код:6SOA, свиква извънредно ОСА на 15.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, кв. Манастирски ливади, ул. Ралевица № 74

Повече информация може да намерите тук

 

4. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Бианор Холдинг АД – София, ISIN: BG1100007076,  , борсов код:5BI  свиква извънредно ОСА на 21.01.2021 г. от 12.00 ч. в гр. София, бул. Александър Малинов № 51, ет.3, офис А2.

Повече информация може да намерите тук

 

5. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Актив пропъртис АДСИЦ, ISIN: BG1100003059, борсов код: 5AX, свиква извънредно ОСА на 22.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, ул. „Нестор Абаджиев“ № 37, ет.2.

Повече информация може да намерите тук

 

6.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БГ Инвест Пропъртис АД, , ISIN: BG2100016133, свиква извънредно ОСА на 29.12.2020 г. от 11.00 ч. в  гр. София, р-н Средец, ул. “Добруджа”, 6, ет. 3.

 

7. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

БПД Индустриален Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100008157, борсов код: 28R, свиква ОСА на 26.01.2021 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Филип Кутев 137.

Повече информация може да намерите тук

 

8. Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Холдинг Център АД – София , ISIN: BG1100080982, борсов код: 6C8, свиква извънредно ОСА на 22.01.2021 г. от 10.00 ч. в  гр. София, ул. Георги Раковски 132, вх. А, ет. 1, офис 3.

Повече информация може да намерите тук

 

07-12-2020г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Форуком Фонд Имоти АДСИЦ-Хасково, ISIN: BG1100057063, борсов код: 6F4, свиква извънредно ОСА на 30.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Доверие Обединен Холдинг АД-София, ISIN:BG1100038980, борсов код: 5DOV, свиква извънредно ОСА на 15.01.2021 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5.

Повече информация може да намерите тук

 

23-11-2020 г.

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

„Корпорация за технологии и иновации “ АД – Пловдив,  ISIN: BG1100006979, борсов код: 5T3, свиква извънредно ОСА на  23.12.2020 г. от 11.00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А.

Повече информация може да намерите тук

 

18-11-2020 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

„СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН“ АД,  ISIN: BG11ZESOAT12, борсов код: 3ZB, свиква извънредно ОСА на  26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, хотел „София Хотел Балкан“, зала „Рила“.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Акумпласт АД-Добрич, ISIN:BG11AKDOAT10,  борсов код: 6AK, свиква извънредно ОСА на 18.12.2020 г. от 08.00 ч. в гр. Добрич, ул. Свещеник Павел Атанасов 20.

Повече информация може да намерите тук

 

13-11-2020 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ПРАЙМ ПРОПЪРТИ БГ АДСИЦ,  ISIN BG1100109039, борсов код: 4PY, свиква извънредно ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Антим I 14.

Повече информация може да намерите тук

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

ВАЛОР ПРОПЪРТИС АДСИЦ, ISIN:BG1100013108,  борсов код: VPC, свиква извънредно ОСА на 27.11.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Енос № 2

Повече информация може да намерите тук

 

10-11-2020 г.

Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Ютекс Холдинг АД-София, ISIN: BG1100063988, борсов код: 5Y1, свиква ОСА на 14.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Черни връх № 70-72.

Повече информация може да намерите тук

 

09-11-2020 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ-София, ISIN; BG1100069068, борсов код: 5ER, свиква извънредно ОСА на 08.12.2020 г. от 16:00 ч. в гр. София, ул. Шипка 3, ет. 2. Събранието ще се проведе дистанционно чрез използване на електронни средства – Webex на Cisco.

Повече информация може да намерите тук.

 

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Монбат АД-София, ISIN:BG1100075065, борсов код: 5MB, свиква извънредно ОСА на 07.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, бул. Гурко 1, Гранд Хотел София, зала Триадица.

Повече информация може да намерите тук.

 

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Българска фондова борса АД-София, ISIN BG1100016978, борсов код: BSO, свиква извънредно ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, пл. България 1, в Административната сграда на НДК, зала 13.

Повече информация може да намерите тук.

 

4.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София, ISIN: BG1100017190, борсов код: TBS, свиква ОСА на 10.12.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Панорама София 6, Бизнес център Ричхил, бл. Б, ет. 2.

Повече информация може да намерите тук.

 

5.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):

Сердика Пропъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100112066, борсов код:6SR, свиква ОСА на 26.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19.

Повече информация може да намерите тук.

 

26-10-2020 г.

1.Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА)

1. Фармхолд АД-Варна, ISIN: BG1100002150, борсов код 2PH, свиква извънредно ОСА на 25.11.2020 г. от 10:00 ч. в гр. Варна, жк. Младост, бул. “Република” 15 МЦ Младост Варна.
Повече информация може да намерите тук 

2.Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА)

Сердика Протъртис АДСИЦ-София, ISIN:BG1100112066, борсов код 6SR, свиква извънредно ОСА на 23.11.2020 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул. Кърниградска № 19.
Повече информация може да намерите тук

22-10-2020 г.

Уведомления за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА):

1. Регала Инвест АД-Варна, ISIN: BG1100036133, борсов код RGL, свиква редовно ОСА на
30.10.2020 г. от 11:00 ч. в гр. Варна, ул. “Георги Стаматов” № 1.
Повече информация може да намерите тук

2. Асенова крепост АД-Асеновград, ISIN:BG11ASASBT10, борсов код 6AN, свиква извънредно ОСА на 30.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2.
Повече информация може да намерите тук

3. София Хотел Балкан АД-София, ISIN: BGZESOAT12, борсов код 3ZB, свиква извърнедно ОСА на 26.11.2020 г. от 11.00 ч. в гр. София, пл. Св. Неделя № 5.
Повече информация може да намерите тук

4. Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София, ISIN: BG1100109039, борсов код 4PY, свиква
извънредно ОСА на  23.11.2020 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул.”Антим I” No.14.
Повече информация може да намерите тук 

30-09-2020 г.

Уведомление за Разпределение на печалбата за 2019 г.

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София, ISIN:BG1100001053,

борсов код 5BU е взело решение за разпределяне на дивидент.
Повече информация може да намерите тук

09-09-2020 г.

Уведомление за свикване на общо събрание на акционерите (ОСА)

Добротица-БСК АД-Добрич, ISIN:BG11DODOVT18, борсов код 4DO, свиква извънредно ОСА на 10.11.2020 г. от 10,00 ч. в гр. Добрич, бул.25-тисептември 8.
Повече информация може да намерите тук.

08-09-2020 г.

1.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Зенит Инвестмънт Холдинг АД-София, ISIN: BG1100104980, борсов код 5Z2, свиква ОСА на 05.10.2020 г. от 10.30 ч.
в гр. София, бул. Тодор Александров № 73
Повече информация може да намерите тук.

2.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
Фонд Имоти АДСИЦ-София, ISIN: BG1100036042, борсов код 6BMA, свиква ОСА на 15.09.2020 г. от 12.00 ч.
в гр. София, бул. Черни връх 54-56, хотел Легенди, конферентна зала Легенди
Повече информация може да намерите тук.

3.Уведомление за свикване на Общо събрание на акционерите (ОСА):
ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ-София, ISIN: BG1100062063, борсов код 6ST, свиква ОСА на 14.10.2020 г. от 10.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс – кула Б, ет.12
Повече информация може да намерите тук.

ЮГ Маркет Максимум
цена за поръчки: 1.616
обратно изкупуване 1.5837
ЮГ Маркет Оптимум
цена за поръчки: 1.5247
обратно изкупуване 1.5095