Калкулатор

Речник

Речник

Речник текст

Фондова борса

Фондовата борса e специализиран пазар за търговия с ценни книжа – акции, облигации, борсово търгувани фондове и др.. Търговците на ценни книжа са най-различни – индивидуални инвеститори, банки, пенсионни фондове и други професионални инвеститори. Достъпът до тези пазари става чрез лицензирани брокерски компании, които имат “свое място” на конкретната борса.

Обикновено борсите имат физически адрес с търговска зала, където брокерите сключват сделки помежду си, както за сметка на компаниите, които представляват, така и за клиенти. През последните години обаче, търговията става все по-малко свързана с физическото присъствие “на пода” и повечето пазари вече са достъпни през специализирани електронни мрежи, което повишава бързината и понижава разходите за всяка транзакция.

Права

Правата, като финансов инструмент, се емитират от акционерното дружество с цел всеки настоящ акционер да получи възможност за участие в предстоящо набиране на дългов или акционерен капитал. Съглано действащото у нас законодателство, правата са свободно прехвърлими и това се осъществява на регулиран пазар в определени срокове.

Обикновено срещу права мога да бъдат придобивани нова акции при увеличение на капитала на публично дружество, но също така могат да се използват и за придобиването на облигации, които дружеството планира да емитира.

Облигации

Облигацията е документ за дълг, т.е. за предоставена парична сума на кредит от притежателя на облигацията на нейния издател (емитент). Облигацията е вид ценна книга на кредитора, и като такава е с предварително фиксиран постоянен доход под формата на купони (лихва) и изплащане на главницата на падежа в зависимост от вида на самата облигация.

Нетна стойност на активите на договорен фонд

Нетната стойност на активите на един договорен фонд се изчислява като разлика между стойността на всички активи и всички пасиви в портфейла.

Когато тази стойност се раздели на броя емитирани дялове към съответната дата, се получава нетна стойност на активите на един дял. На тази стойност се емитират новите дялове на договорните фондове, управлявани от УД Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД.

Ежедневното изчисляване на тази стойност е необходима както за регулярен мониторинг върху инвестиционния процес на фонда, така и за да бъде осигурено справедливо третиране на всички инвеститори във фонда, посредством гаранцията, че на конкретна дата всички емитирани и обратно изкупени дялове са на една и съща цена.

Депозитарна институция

Депозитарните институции имат за цел поддържането на подробни регистри (физически и електронни) за притежателите на финансови инструменти, които са техни клиенти и/или които са избрали книжата им да бъдат съхранявани там. В България единствено Централен депозитар АД има право да поддържа регистри на притежателите на всички безналични ценни книжа и компенсаторни инструменти. Всяка сделка с такива инструменти има ефект след приключването й (сетълмент) в депозитарната институция.

Акции

Акцията е ценна книга, която е носител на право на собственост върху капитал. Капиталът на акционерното дружество (АД) е разделен на акции, които се притежават от неговите собственици – акционерите. Акциите дават на техните притежатели право на дивидент, право на глас в Общото събрание на акционерите, право на ликвидационен дял.

Стойности на акциите:

Номинална – определя се с решение на акционерите-учредители, която определя на колко равни части (брой акции) ще се раздели основния капитал. Всички акции в едно акционерно дружество са с една и съща номинална стойност. Номиналната стойност се записва върху лицевата страна на всяка акция е следва да бъде цяло число, по-голямо и кратно на 1 лев.
Емисионна – определя се с решение на акционерите при издаването (емитирането) на всяка нова емисия на ценни книжа. Тази стойност задължително е по-голяма или равна на номиналната стойност.
Балансова (също наричана счетоводна) – тази стойност изразява каква част от нетните активи на дружеството се пада на една акция, т.е. какво би останало за акционерите, ако всички пасиви бъдат погасени, а всички активи осребрени по тяхната счетоводна(балансова) стойност. Изчислява се като стойността на собствения капитал (активи минус пасиви) се раздели на броя на издадените акции.
Пазарна стойност – цената, по която акцията се търгува на капиталовите пазари. Тази стойност може и да се отклонява съществено както от номиналната, така и от балансовата. За представителна пазарна (или борсова) цена може да се говори само за акции, които се търгуват на ликвиден борсов пазар.

Едно акционерно дружество може да издава акции с различни права, групирани по класове. В зависимост от юрисдикцията на своето учредяване и/или седалище, дружествата мога да издават акции, даващи различни права на своите притежатели, от което зависи и тяхната пазарна стойност.