СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД

ИП ЮГ МАРКЕТ  с настоящото информира инвеститорите относно условията на първично публично предлагане на до 13 695 779 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.14 лева всяка, от увеличението на капитала на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ ЕАД, което ще се извърши въз основа на взето решение от Съвета на директорите на „СИНКАРС Индъстри“АД на12.08.2022г.

Комитетът по управление на Пазар BEAM е допуснал финансовите инструменти до търговия със свое Решение по Протокол №15/26.09.2022г.

С пълния текст на съобщението можете да се запознаете тук

Share the Post:

Related Posts

Съобщение от БФБ АД

БФБ напомня, че предвид Великденските празници на доставчика на търговската платформа Xetra Т7, търговски сесии на 29.03.2024 г. (петък) и

Read More

UG MARKET TRADER

Уважаеми клиенти, Моля да имате предвид, че във връзка с планирана техническа профилактика  на електроразпределителната мрежа на 11.03.2024 г. /понеделник/

Read More

Join Our Newsletter