Калкулатор

Без изненади в отчетите на българските компании на борсата

Последният ден на месец юли беше крайния срок за публикуването на финансовите отчети за първото полугодие за дружествата, които се търгуват на Българската Фондова Борса. Както обикновено, най-голям интерес пораждат резултатите на големите компании като Софарма, Химимпорт, Адванс Терафонд и други. Ако въобще можем да обхванем компаниите под общ знаменател, ще забележим, че съществени изненади нямаше.
Софарма АД е може би „най-синият чип“ на родната ни борса. Приходите на компанията за първите шест месеца на годината не отбелязаха съществено изменение и отново са малко над 100 млн. лв. Софарма регистрира лек спад в печалбата от оперативна дейност, но пък компенсира това с над 1 милион ръст при финансовите приходи. По този начин нетната печалба изпреварва с малко представянето от миналата година. Поглеждайки към баланса с още по-голяма сигурност можем да твърдим, че Софарма от фармацевтична компания насочва все повече усилия към финансовите услуги. Както се видя още в отчета за първото тримесечие, значително са нараснали дългосрочните вземания от свързани предприятия, както и краткосрочните банкови заеми. Причината е превръщането на Софарма в посредник между банковите заеми и покупката на молдовска банка от дъщерна компания на Доверие Обединен Холдинг АД. Софарма АД тегли краткосрочни банкови заеми и ги отдава дългосрочно на Доверие Инвест ЕАД. Разбира се, мениджмънта на Софарма АД не вижда проблем в тези операции, „взели заем, дали заем“. Дори компанията ще спечели от разликата в лихвите, на които отдава и получава средствата.
Най-популярната дивидентна компания, Адванс Терафонд АДСИЦ, успя да направи 3 стотинки на акция печалба за шестмесечието. Резултатът е с 25% по-силен от същия период миналата година. Основният фактор за това са повечето продажби на земеделска земя. Най-популярното дружество за секюритизация на офис площи пък, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ увеличава печалбата си с 20%. Резултатът е генериран от увеличаване на приходите от наеми. Дружеството успя да продаде и почти цялата земеделска земя, която притежаваше, което се приема като добър ход. Парите от продажбата ще могат да бъдат използвани за новата сграда, която дружеството строй в Тех Парка в София.
Обръщайки поглед към индустриалните компании, казанлъшкото М+С Хидравлик АД отбелязва влошаване на резултатите си. Приходите падат с 10%, а печалбата с цели 25%. Производсвото на индустриални стоки среща доста трудности в Европа, които изглежда, че са застигнали и българските дружества. Това не е изненада, тъй като точно Европа е основния търговски контрагент на М+С Хидравлик. Производителя на радиатори Корадо зарадва с печалба малко по-висока от тази преди година. Обръщам внимание на „зарадва“, тъй като масово очакванията за такъв тип компании са резултатите им да се влошат. Освен с прилична печалба, Корадо обявиха и дата за Общо събрание на акционерите, на което ще се гласува разпределяне на шестмесечен дивидент. Събранието е на 18.09., а брутния размер на дивидента е 0,10 лв. на акция. Именно дружеството от Стражица беше едно от първите, които започнаха да се възползват от предоставената възможност за шестмесечни дивиденти.

в. Марица, 12.08.2019 г.
Велизар Фурлански
Риск Мениджър
Инвестиционен посредник Юг Маркет АД

Авторът е сертифициран брокер на ценни книжа. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и клиенти на посредника е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.