Калкулатор

ВАЖНИ ПРОМЕНИ В КОМУНИКАЦИЯТА С КЛИЕНТИ

Уважаеми клиенти на инвестиционен посредник „Юг Маркет“ АД,

03.01.2018 г. е началната дата за прилагане на Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Европейската комисия от 25 април 2016 г.

Уведомяваме Ви, че във връзка с нормативните изисквания, Инвестиционен посредник „Юг Маркет“ АД (ИП) има задължение да изготвя и съхранява записи на всички телефонни разговори и съобщения или на разговори и съобщения чрез електронни способи за комуникация, които се отнасят до приемането, предаването и изпълнението на нареждания на клиенти, независимо от това дали има сключена сделка по тези нареждания.
Във връзка с това ИП уведомява всички свои клиенти, че всички телефонни разговори и съобщения или разговори и съобщения чрез електронни способи за комуникация между ИП и неговите клиенти, които водят или могат да доведат до сделки, ще се записват.
Записите, направени в съответствие с горните изисквания, се съхраняват за срок от пет години, а когато компетентният орган поиска това, за срок до седем години и се предоставят на клиентите при поискване.