Калкулатор

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“ И ДОГОВОРЕН ФОНД „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“

Уведомяваме Ви, че с решение от 05.04.2019 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД са актуализирани Проспектите на Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ и Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“. Актуалните Проспекти можете да откриете в раздел Документи за всеки от фондовете.