Калкулатор

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“

Уведомяваме Ви, че с решение от 04.02.2021 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ ЕАД са актуализирани Проспект и Документ с ключова информация за инвеститорите на Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“, които може да откриете в раздел Договорни фондове, ДФ Юг Маркет Оптимум, Документи.