Калкулатор

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ И ДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

Уведомяваме Ви, че с решение от 03.11.2022 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ EАД са актуализирани Проспектите на Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ и Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“. Актуализацията е във връзка с издадени одобрения на Комисия за финансов надзор за промени в Плавилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на Договорните фондове. Промените засягат раздел „Инвестиционна стратегия и политика. Ограничения на дейността“, подраздели „Инвестиционна стратегия и политика“ и „Инвестиционни ограничения“. Актуалните Проспекти на Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ Договорен фонд „Юг Маркет Оптимум“можете да откриете в раздел Документи в секция Договорни фондове.