Калкулатор

Дружествата за управление на имоти раздават дивиденти със 7% доходност

Реално тя е отрицателна, защото в същия период цената на акциите е паднала с 15-20%

На проведено общо събрание на акционерите на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ  на 28-09-2020 г. бе гласуван дивидент за 2019 г. в общ размер на 4 300 750 лева, или размер на бруто дивидента на една акция 0.1241487 лв. Това число, съпоставено спрямо текущата пазарна цена на акцията от 1,75 лева, носи на акционерите приблизително 7% годишна доходност. Реалната доходност за последната година обаче е отрицателна поради реализирания спад в цената на акциите от 2 лева на 1,75.

Малко по-висока дивидентна доходност от 7,56% на годишна база  реализира другият АДСИЦ за инвестиции в недвижими имоти „Адванс терафонд“ АД от печалбата за 2019 г. – дивидент от 0,14 лева при цена 1,85 към ексдивидентна дата.И тук реалната доходност е отрицателна(за съпоставка – цената е паднала от 1,93 лева на 1,73 за последната година).Реализираните в случая дивидентни доходности от над 7% са притегателни за дългосрочните инвеститори поради факта, че обикновено хоризонтът на инвестицията е достатъчно дълъг, за да бъде преодоляно евентуално краткосрочно намаление на цените на акциите. В случая с „Адванс терафонд“ АДСИЦ дивидентната доходност е основно в резултат разпродажба на земеделски земи в област Плевен през месец октомври 2019 г. Портфейлът от земеделски земи на „Адванс терафонд“АДСИЦ, локализиран основно в Централна и Северозападна България – от Видин до Велико Търново (118 хил. дка от общо 225 хил. дка),  е предпоставка, която дава възможност да бъде следвана същата дивидентна политика посредством продажби на закупени преди 10-15 години земи. Въпросните региони са и по-слабо засегнати от сушата, обхванала Източна България през настоящата година.Дали обаче ще има продажби на земии запазване на дивидентната доходност, предстои да видим през оставащите 3 месеца до края на годината.

При „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ рисковете за бъдещата дивидентна доходност са свързани основно със запълняемостта на отдаваните под наем офис и търговски площи. Публикуваният отчет за първите 6 месеца на 2020 г. като цяло показва запазване на резултатите (печалба 2,186 млн. лева спрямо 2,256 млн. лева за шестмесечието за 2019 г.), но като се вземе под внимание ситуацията с COVID-19,  няма да е изненада намаление на цените на отдаваните офис площи, за да бъде запазена запълняемостта. В по-дългосрочен  период след 2025 г. доходността би зависила от цените на имотите, притежавани от фонда. Фондът е учреден със срок 11 декември 2029 г. и към тази дата би трябвало да е продал всичките си активи, разположени основно на първокласни места в София.

И ако за акционерите на имотните дружества дивидентите са повод за радост, то такава няма за акционерите на „Първа инвестиционна банка“ АД. Независимо от капитализирането на банката със 195 млн. лева от страна на „Българска банка за развитие“ АД и Valea Foundation,пазарната капитализация постоянно се обезценява,достигайки 277 млн. лева (пазарна цена на акция от 1,86 лева при  собствен капитал на една акция след увеличение на капитала от над 7,70 лева). За сведение – средната цена на всички сключени сделки на борсата през месец юни (преди увеличение на капитала) е 2,65 лева, или по друг начин казано, внасянето на капитал от близо 200 млн. лева се приема от пазара като силно отрицателен факт. Ако държавата чрез „Българската банка за развитие“ АД бе записала при пазарните цени на борсата, тогава това би довело поне до значително по-голям дял в капитала на ПИБ АД, съответно до възможността да се разпределят бъдещи дивиденти и да се назначат представители в ръководните органи.

в. Марица, 05.10.2020 г.

Борислав Димитров
Брокер на ценни книжа
Инвестиционен посредник Юг Маркет АД

Авторът е сертифициран брокер на ценни книжа. Представеният анализ е единствено с информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и клиенти на посредника е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.