Калкулатор

Спекулантите не поемат рискове

Оборотът на Българска фондова борса през първото полугодие на 2018 г. отчита ръст от над 25% на годишна база до 274,7 млн. лв. Нарастването обаче за съжаление се дължи на по-големия оборот при компенсаторните инструменти и първично публично предлагане, осъществено през юни. Ако изключим ефекта от IPO-то на “Градус” АД обаче, оборотът намалява с 26 млн. лв., или 12%, през първите шест месеца на годината спрямо същия период на миналата година. Оборотът с акции (без АДСИЦ) е спаднал с 5,3% през периода на годишна база, с АДСИЦ – с 47%, с облигации – с 25%, а оборотът с Борсово търгувани продукти е намалял със 7%. В абсолютна стойност най-значителено е понижението в оборота с акции на АДСИЦ, който намалява с близо 17 млн. лв. Пазарната капитализация на Българска фондова борса АД е достигнала 23,7 млн. лв. в края на първото шестмесечие на 2017 г., което представлява ръст от 111,9% в сравнение със стойността от 11,19 млн. лв. в края на първата половина на 2017 г. Определено се наблюдава уживление, макар плахо, както и силно закъсняло – на фона световните процеси. През първото шестмесечие на 2018 г. имаше двадесет и пет нови емисии финансови инструменти допуснати до търговия: една емисия акции на АДСИЦ, седем облигационни емисии, една емисия на сегмента за първично публично предлагане, десет емисии борсово търгувани продукти и шест емисии на права. За сравнение, през първата половина на предходната година новите емисии бяха девет. През по-голямата част от изминалата седмица, като край на първото шестмесечие, се отбелязва намаление в стойността на всички индекси на БФБ спрямо началото на годината. Най-голямо в процентно отношение за полугодието е понижението от 6,54% в стойността на SOFIX (-44,32 пункта), BGTR30 спадна с 5,91% (-32,84 пункта), а BGBX40 се понижи с 5,51% (-7,27 пункта). През шестмесечието BGREIT намаля с 0,53%, или -0,62 пункта. Няколко корпоративни събития направиха впечетление на инвеститорите през изминалата седмица: Неработещият Търговски регистър забави 6-месечния дивидент на „Корадо-България“. На извънредното общо събрание, което не се проведе, акционерите на дружеството се очакваше да одобрят изплащането на шестмесечен дивидент от 0,10 лв. за акция, като общият брутен размер на дивидента е предвиден да бъде малко над 1,3 млн. лв. От своя страна стана ясно, че консолидираната печалба на Алкомет се понижава с 11.3% до 8.01 милиона лева, спрямо 9.04 милиона лева година по-рано. Приходите от дейността се повишават до 197.4 милиона лева, от 180.28 милиона лева година по-рано, или ръст от 9.5%. Това обаче, явно се явява не достатъчно, за да се компенсира повишението в разходите на Алкомет до 188.5 милиона лева, от 170.24 милиона лева, или ръст от 10.7%. Дружеството също така разпредели 30% от печалбата си за 2017-та година, или 4.63 милиона лева под формата на дивидент, на провелото се ОСА през юни. Печалбата на най-голямото по пазарна капитализация дружество на БФБ – Софарма, отбеляза понижение от 28% на консолидирана база за първите шест месеца на годината. За периода тя възлезе на 20.739 милиона лева нетно, спрямо 28.909 милиона лева година по-рано. Спадът в печалбата става реалност въпреки ръста в приходите от основна дейност, в размер на 21.3% до 574.57 милиона лева за полугодието. Намаляват обаче приходите от лихви – с близо 1 милион лева, както и приходите от положителни разлики от операции с финансови активи – с близо 2.4 милиона лева, което оказва негативен ефект върху резултата.

в. Банкер, 31.08.2018 г.
Д-р Александър Апостолов*
Портфолио мениджър
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е единствено със информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.