Калкулатор

Спекулантите не поемат рискове

Оборотът на “Българска фондова борса” АД през първото полугодие на тази година отчита ръст от над една четвърт на годишна база – до 274.7 млн. лева. Нарастването обаче за съжаление се дължи на по-големия оборот при компенсаторните инструменти и първично публично предлагане, осъществено през юни. Ако изключим ефекта от IPO-то на “Градус” АД обаче, оборотът намалява с 26 млн. лв., или 12%, през първите шест месеца на годината спрямо същия период на миналата година. Оборотът с акции (без АДСИЦ) е спаднал с 5.3% през периода на годишна база, с АДСИЦ – с 47%, с облигации – с 25%, а оборотът с борсово търгувани продукти е намалял със 7 на сто. В абсолютна стойност най-значително е понижението в оборота с акции на АДСИЦ, който намалява с близо 17 млн. лева.

Пазарната капитализация на “Българска фондова борса” АД е достигнала 23.7 млн. лв. в края на първото шестмесечие на миналата година, което представлява ръст от 111.9% в сравнение със стойността в края на първата половина на 2017-а. Определено се наблюдава оживление, макар плахо и силно закъсняло – на фона на световните процеси. През първото шестмесечие на тази година имаше двадесет и пет нови емисии на финансови инструменти, допуснати до търговия: една емисия акции на АДСИЦ, седем облигационни емисии, една емисия на сегмента за първично публично предлагане, десет емисии борсово търгувани продукти и шест емисии на права. За сравнение, през първата половина на миналата година новите емисии бяха девет.

През по-голямата част от изминалата седмица, през която бе и краят на първото полугодие, се отбелязва намаление в стойността на всички индекси на БФБ спрямо началото на годината. Най-голямо в процентно отношение е понижението от 6.54% в стойността на SOFIX (-44.32 пункта), BGTR30 спадна с 5.91% (-32.84 пункта), а BGBX40 се понижи с 5.51% (-7.27 пункта). През шестмесечието BGREIT намаля с 0.53%, или -0.62 пункта.

Няколко корпоративни събития направиха впечатление на инвеститорите през изминалата седмица. Неработещият Търговски регистър забави шестмесечния дивидент на “Корадо-България”. На извънредното общо събрание, което не се проведе, акционерите на дружеството се очакваше да одобрят изплащането на по 0.10 лв. за акция, като общият брутен размер на сумата е предвиден да бъде малко над 1.3 млн. лева. Предстои приемане на съответните решения от органите на дружеството, включително и за ново насрочване и обявяване на дата на извънредно общо събрание на акционерите.

Консолидираната печалба на “Алкомет” се понижава с 11.3% до 8.01 млн. лв. спрямо година по-рано. Приходите от дейността се повишават до 197.4 млн. лв. при 180.28 млн. в края на юни 2017-а. Това обаче явно се явява недостатъчно, за да се компенсира повишението в разходите на “Алкомет” до 188.5 млн. лв. (ръст от 10.7%). Дружеството също така разпредели 30% от печалбата си за миналата година, или 4.63 млн. под формата на дивидент.

Печалбата на най-голямото по пазарна капитализация дружество на БФБ – “Софарма”, отбеляза понижение от 28% на нетната печалба на консолидирана база за първите шест месеца на годината. За периода тя възлезе на 20.739 млн. лв. спрямо 28.909 млн. година по-рано. Спадът в печалбата става реалност въпреки ръста в приходите от основна дейност в размер на 21.3% до 574.57 млн. лв. за полугодието. Намаляват обаче паричните постъпления от лихви – с близо 1 млн. лв., както и приходите от положителни разлики от операции с финансови активи – с близо 2.4 млн. лв., което оказва негативен ефект върху резултата.

в. Банкер, 31.08.2018 г.
Д-р Александър Апостолов*
Портфолио мениджър
Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД

*Авторът е финансист, защитил е докторска степен (PhD Финанси, Инвестиции и Капиталови пазари) към Института за Икономически Изследвания на БАН, както и MBA към Lund University. Лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа. Представеният от него анализ е единствено със информативна и дискусионна цел и не представлява инвестиционен съвет и/или препоръка. Както автора, така и негови клиенти е възможно да притежават един и/или повече от коментираните финансови активи.