Калкулатор

Търгово предложение за закупуване на акции от капитала на Пазарджик БТМ АД от останалите акционери чрез инвестиционен посредник Юг Маркет АД

Уведомяваме Ви, че на свое заседание Комисията за финансов надзор взе решение по протокол № 101 от 23.12.2020 г. да не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „ЧЕСТИЙМ“ ЕООД, с ЕИК 131563973 за закупуване чрез инвестиционен посредник „Юг Маркет“ АД на 20 198 бр. акции (9,97%) от капитала на „ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, гр. Пазарджик от останалите акционери на дружеството. Повече информация за търговото предложение може да намерите тук.