Калкулатор

ВРЕМЕННО СПИРАНЕ НА ПРОДАЖБАТА И ОБРАТНОТО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че с решение на Съвета на директорите на управляващо дружество “Юг Маркет Фонд Мениджмънт” ЕАД от 31.05.2021 г. временно се спира продажбата и обратното изкупуване на дяловете на управлявания Договорен фонд “Юг Маркет Максимум” считано от 01.06.2021 г.

Решението за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от ДФ “Юг Маркет Максимум”, бе взето във връзка с решение № 344-ДФ от 28.05.2021 г. на Комисията за финансов надзор, с което е издадено одобрение на УД “Юг Маркет Фонд Мениджмънт” ЕАД за замяна на банката депозитар “Райфайзенбанк (България)” ЕАД на договорен фонд “Юг Маркет Максимум” с “Алианц Банк България” АД. До приключване на прехвърлянето на активите на фонда при приемащата Банка Депозитар са възможни трудности с тяхното разпореждане и в съответствие с разпоредбите на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗДКИСДПКИ, чл. 69 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и чл. 21 и чл.49 от Правилата на фонда, СД взе решение до приключване на процеса по замяна на Банката Депозитар временно да бъде спряна продажбата и обратното изкупуване на дялове от фонда.

Допълнителна информация можете да получите в офисите на дружеството в гр. Пловдив, ул. „Колю Фичето“ № 7-а, ет.1, гр. София, ул. Христо Белчев” № 8, ет. 5 и гр. Варна, ул. “Първа” 22, офис център Евксиноград, офис 204 и на тел. 032/ 625 401.