Калкулатор

ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ОТ ДОГОВОРЕН ФОНД ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

Уведомяваме Ви, че с решение от 10.06.2021 г. на Съвета на директорите на Управляващо дружество „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ са актуализирани Проспектъти Документът с ключова информация на Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“. Актуалните документиможете да откриете в раздел Документи в секция Договорни фондове.