ЮГ МАРКЕТ

Управляващо дружество "Юг Маркет Фонд Мениджмънт EАД" ви предлага:

КОТИРОВКИ
 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМДФ ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ
ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ

1.7230

1.5622
ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ1.68851.5466
ДОХОДНОСТ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА2.31%

2.73%

ДОХОДНОСТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 12 МЕС.4.74%

3.47%

ДОХОДНОСТ ОТ НАЧАЛОТО НА ПРЕДЛАГАНЕТО

3.21%

2.94%

СТАНДАРТНО ОТКЛОНЕНИЕ

4.28%

5.29

ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ
ЦЕНА ЗА ПОРЪЧКИ:: 1.723
ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ 1.6885
ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ
ЦЕНА ЗА ПОРЪЧКИ:: 1.5622
ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ 1.5466

Договорни фондове

Договорните Фондове Юг Маркет Максимум и Юг Маркет Оптимум функционират на принципа на обединение на средствата на голям брой инвеститори. Купувайки си дялове, вие – инвеститорите, придобивате част от диверсифициран портфейл от финансови инструменти. Увеличаването на стойността на тези финансови инструменти увеличава стойността, а оттам и доходността, на дяловете на фонда, и обратното.

От управляващото дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД вие получавате:

Гъвкаво управление на инвестираните средства, възможност защита от инфлация, диверсификация на риска
Професионален подход при инвестиране
Възможност за постигане на необлагаем доход
Бързо изтегляне на инвестираните средства
Възможност за създаване на дългосрочен спестовно-инвестиционен план с гъвкаво управление на риска

Стойността на дяловете на Договорните Фондове и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер.

Инвестициите в дялове на Юг Маркет Максимум и Юг Маркет Оптимум не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорните Фондове нямат връзка с бъдещите резултати от тяхната дейност.

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и потенциални клиенти в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт и на Юг Маркет в страната.

ЕКИП НА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО “ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД

ВАЛЕНТИНА ТОНЧЕВА-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

КРАСИМИРА ПАНЧЕВА-ЧЛЕН НА СД

МАРИЯНА ПЕНЧЕВА-ЧЛЕН НА СД И ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ТЕОДОРА ЯКИМОВА-ДРЕНСКА-ПРОКУРИСТ

ЛЮБОМИР ЛАМБРЕВ-ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ

ДОБРОМИРА ДОБРЕВА-РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ“НОРМАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ“

ТЕОДОРА ПОПОВСКА-СМИЛЕНОВА-УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА РИСКА

АНИКА-МАРИЯ КОСТОВА-СЧЕТОВОДИТЕЛ

МИХАИЛ ДРЕНСКИ-АНАЛИТИК БАЗА ДАННИ

ЕЛЕНА КУМЧЕВА-БЕК-ОФИС

ПЛАМЕН ГАНЕВ-ФРОНТ ОФИС

БОРИСЛАВ АНДОНОВ – ФРОНТ ОФИС