ЮГ МАРКЕТ
БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

ТЪРГОВИЯ НА БФБ

На Българска фондова борса – София са регистрирани за търговия над 370 емисии акции, близо 60 емисии облигации и три емисии компенсаторни инструменти.

Инвестиционен посредник Юг Маркет ЕАД е член на Българска фондова борса – София и всяко физическо или юридическо лице може да сключва сделки в реално време с всички регистрирани емисии акции, облигации, права и компенсаторни инструменти.

Търговията се осъществява посредством изрични нареждания от клиентите на Юг Маркет ЕАД, направени в някой от нашите офиси, по телефон, чрез системата за подаване на поръчки чрез електронната платформа за директен достъп до пазара UG MARKET TRADER.