ЮГ МАРКЕТ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Публично предлагане на ценни книжа

Първично публично предлагане на ИпоТех Софком АД

ИпоТех Софком“ АД е компания, чиято мисия е използването на на-новите технологии в изграждането на бързо и ефективно кредитиране на българския пазар. Основна цел на компанията е непрекъснато да прави иновации и да революционизира кредитната индустрия, като чрез използване на напреднали технологии и анализ на данни да предоставя на клиентите си персонални решения, които отговарят на техните уникални финансови нужди. 

Съобщението за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на ИпоТех Софком АД  е оповестено на уеб сайта на дружеството, на уеб-сайта на Съветника по емисията и на уеб-сайта на упълномощения инвестиционен посредник на 14.06.2023г.

Резюме на предлагането

Eмитент

ИпоТех Софком АД

Нови акции, предмет на предлагане

1 000 000 броя привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Емисионна стойност на 1 акция

3 лв.

Условие за успех на емисията

Минимум 300 000 броя акции

Типове поръчки

лимитирана/пазарна

Борсов код на емисията

IPS1

Продължителност на предлагането

Една търговска сесия, 21.06.2023 

Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата

21 юни 2023 г.

Резюме на предлагането

Eмитент

ИпоТех Софком АД

Нови акции, предмет на предлагане

1 000 000 броя привилегировани, конвертируеми, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Емисионна стойност на 1 акция

3 лв.

Условие за успех на емисията

Минимум 300 000 броя акции

Типове поръчки

лимитирана/пазарна

Борсов код на емисията

IPS1

Продължителност на предлагането

Една търговска сесия, 21.06.2023 

Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата

21 юни 2023 г.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ В ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ  

За да участвате в първичното публично предлагане следва да подадете нареждане (поръчка) за записване на акции най-късно до края на call фазата в датата на IPO аукциона.  Можете да го направите дистанционно или в някой от нашите офиси.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки) – лимитирана и пазарна. Тъй като разпределението на акциите ще е пропорционално спрямо всички заявки за записване, времето на въвеждане на пазарните поръчки няма да е определящо за изпълняването им. Лимитирани поръчки, следва да бъдат подавани с цена от 3.00 лв. Поръчки подадени с цена, различна от 3.00 лв. ще бъдат изтривани. 

Аукционът на 21.06.2023 г. ще протече по следния начин: 

– Pre-trade фаза – от 9.30 часа, като същата ще продължи до 11.00 часа. По време на предварителната фаза, чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува” от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки. 

– Call фаза – от 11.00 до 14.00 часа. По време на call фазата няма да се визуализира информация за индикативна цена, изпълним обем и излишък. По време на кол-фазата чрез търговската платформа се допуска въвеждане на поръчки „купува” от всички пазарни участници, както и модифициране или изтриване на съществуващи поръчки. 

– Freeze фаза – от 14.00 часа, като всички поръчки, които са извън ценовия диапазон (в конкретния случай фиксирана цена от 3.00 лв.), ще бъдат служебно изтрити от борсата. Freeze фазата ще настъпи след ръчна намеса от страна на Борсата. 

– Фаза за определяне на цената – всички сключени сделки ще бъдат с еднаква цена, която съгласно условията на първичното публично предлагане е 3.00 лв. В случай че търсенето надвишава предлагането, удовлетворяването на поръчките се извършва пропорционално на предварително определената емисионна цена от 3,00 лв. за една акция по „метода на най-големия остатък“. Описанието на метода може да бъде намерено на следния интернет адрес:

 https://download.bse-sofia.bg/BSE-Rules/BEAM/IPO_Auction_description_largest_remainder_met hod.pdf 

При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас на 032/ 625401 или frontoffice@ugmarket.com.

Ако все още нямате договор за брокерски услуги с инвестиционен посредник, можете да сключите такъв с ИП „Юг Маркет“ ЕАД в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна, бихте могли да сключите договор за брокерски услуги дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това.   

Потенциалните инвеститори могат да записват акции от увеличението на капитала и чрез обслужващия ги инвестиционен посредник – член на „Българска фондова борса“ АД и на„Централен депозитар“ АД.

Документи ИпоТех Софком АД

ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА МЕЛИФЕРА АД

Мелифера АД е дружество, регистрирано в България с ЕИК 206970213. Производствена му база е сертифицирана от Българската Агенция по Безопасност на Храните, а продуктите  са сертифицирани като биологични от SGS България. Дружеството използва пчелния мед  като основна съставка за иновативните си продукти – MelliGEL, MelliTONIC и др. Пчелният мед е истинска суперхрана, позната на хората от векове и въпреки това, чак наскоро припозната като храна за спортисти. Медът е отличен въглехидратен източник и има редица полезни свойства за възстановяването и имунитета.  Пълна информация и документи относно първичното публично предлагане на акциите ни на сегмента ВЕАМ на БФБ  можете да намерите тук

СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА МЕЛИФЕРА АД Е ОПОВЕСТЕНО НА УЕБ САЙТА НА ДРУЖЕСТВОТО И НА УЕБ-САЙТА НА СЪВЕТНИКА И УПЪЛНОМОЩЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК НА ЕМИСИЯТА ЮГ МАРКЕТ НА 07.12.2022Г.

Резюме на предлагането

Eмитент

Мелифера АД

Нови акции, предмет на предлагане

456 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Емисионна стойност на 1 акция

4.40 лв.

Условие за успех на емисията

Минимум 114 125 броя акции

Типове поръчки

лимитирана/пазарна

Борсов код на емисията

MELI1

Продължителност на предлагането

Една търговска сесия, 15.12.2022

Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата

15.12.2022 г.

ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА МЕЛИФЕРА АД

Мелифера АД е дружество, регистрирано в България с ЕИК 206970213. Производствена му база е сертифицирана от Българската Агенция по Безопасност на Храните, а продуктите  са сертифицирани като биологични от SGS България. Дружеството използва пчелния мед  като основна съставка за иновативните си продукти – MelliGEL, MelliTONIC и др. Пчелният мед е истинска суперхрана, позната на хората от векове и въпреки това, чак наскоро припозната като храна за спортисти. Медът е отличен въглехидратен източник и има редица полезни свойства за възстановяването и имунитета.  Пълна информация и документи относно първичното публично предлагане на акциите ни на сегмента ВЕАМ на БФБ  можете да намерите тук

СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА МЕЛИФЕРА АД Е ОПОВЕСТЕНО НА УЕБ САЙТА НА ДРУЖЕСТВОТО И НА УЕБ-САЙТА НА СЪВЕТНИКА И УПЪЛНОМОЩЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК НА ЕМИСИЯТА ЮГ МАРКЕТ НА 07.12.2022Г.

Резюме на предлагането

Eмитент

Мелифера АД

Нови акции, предмет на предлагане

456 500 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Емисионна стойност на 1 акция

4.40 лв.

Условие за успех на емисията

Минимум 114 125 броя акции

Типове поръчки

лимитирана/пазарна

Борсов код на емисията

MELI1

Продължителност на предлагането

Една търговска сесия, 15.12.2022

Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата

15.12.2022 г.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ В ПЪРВИЧНОТО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ  

За да участвате в първичното публично предлагане следва да подадете нареждане (поръчка) за покупка на акции най-късно до края на call фазата в датата на IPO аукциона.  Можете да го направите дистанционно или в някой от нашите офиси.

Могат да бъдат подавани два вида нареждания (поръчки):

⇒Пазарна поръчка – съдържа броя акции, но не съдържа цена.

⇒Лимитирана поръчка – съдържа брой акции и цена.

Аукционът на 15.12.2022 г. ще протече по следния начин:
• Pre-trade фаза – от 9.30 ч., като същата ще продължи до 11.00 часа. По време на pre-trade фазата могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува”;
• Call фаза – от 11.00 ч. до 14.00 ч. По време на call фазата няма да се визуализира информация за индикативна цена, изпълним обем и излишък. Могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува”;
• Freeze фаза – от 14.00 ч., като всички поръчки, които са извън ценовия диапазон (в конкретния случай фиксирана цена от 4.40 лв.), ще бъдат служебно изтрити от Борсата. Freeze фазата ще настъпи след ръчна намеса от страна на Борсата.
• Фаза за определяне на цената – всички сключени сделки ще бъдат с еднаква цена, която съгласно условията на първично публично предлагане в документа за допускане на емитента е 4.40 лв.
Подробна информация за начина за проведждане на  аукциона на Пазара за растеж на МСП beam можете да намерите в на сайта на БФБ
При допълнителни въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас нател.: 032/ 625 401 или frontoffice@ugmarket.com.
Ако все още нямате договор за брокерски услуги с инвестиционен посредник, можете да сключите такъв с ИП „Юг Маркет“ ЕАД в някой от нашите офиси. При желание от Ваша страна, бихте могли да сключите договор за брокерски услуги дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това.
Потенциалните инвеститори могат да подават поръчки (нареждания) за покупка на акции  и чрез обслужващия ги инвестиционен посредник –член на „Централен депозитар“.

Документи МЕЛИФЕРА АД

ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

Съобщението за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на АмонРа Енерджи АД  е оповестено на уеб сайта на дружеството, на уеб-сайта на Съветника по емисията и на уеб-сайта на упълномощения инвестиционен посредник на 22.11.2022г.

Резюме на предлагането

Eмитент

АмонРа Енерджи АД

Нови акции, предмет на предлагане

1 259 100 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Емисионна стойност на 1 акция

12.40 лв.

Условие за успех на емисията

Минимум 200 000 броя акции

Типове поръчки

лимитирана/пазарна

Борсов код на емисията

AMO1

Продължителност на предлагането

Една търговска сесия, 30.11.2022

Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата

30 ноември 2022 г.

ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АМОНРА ЕНЕРДЖИ АД

Съобщението за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на АмонРа Енерджи АД  е оповестено на уеб сайта на дружеството, на уеб-сайта на Съветника по емисията и на уеб-сайта на упълномощения инвестиционен посредник на 22.11.2022г.

Резюме на предлагането

Eмитент

АмонРа Енерджи АД

Нови акции, предмет на предлагане

1 259 100 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Емисионна стойност на 1 акция

12.40 лв.

Условие за успех на емисията

Минимум 200 000 броя акции

Типове поръчки

лимитирана/пазарна

Борсов код на емисията

AMO1

Продължителност на предлагането

Една търговска сесия, 30.11.2022

Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата

30 ноември 2022 г.

ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА„СИН КАРС ИНДЪСТРИ“АД

ПРАВО ДА УЧАСТВАТ В УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ИМАТ ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ АКЦИИ НАЙ-КЪСНО 5 (ПЕТ) РАБОТНИ ДНИ СЛЕД ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ПАЗАР BEAM, Т.Е.АКЦИОНЕРИ КЪМ 13.10.2022Г. (ЧЕТВЪРТЪК).

ПОСЛЕДНАТА ДАТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С АКЦИИ НА СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД НА ПАЗАР BEAM, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО ПРИОБРЕТАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА В УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА, Е 11.10.2022 Г. (ВТОРНИК)

Съобщението за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на СИН КАРС Индъстри АД  е оповестено на уеб сайта на дружеството, на уеб-сайта на Съветника по емисията и на уеб-сайта на упълномощения инвестиционен посредник на 05.10.2022г.   Оповестяване на съобщението на уеб-сайта на пазар BEAM и начална дата на предлагането – 06.10.2022 г.

Резюме на предлагането

Eмитент

СИН КАРС Индъстри АД

Брой акции, предложени за записване

13 695 779 броя акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Емисионна стойност на 1 акция

1.14 лв.

Съотношение право/акции

1.5/1

Условие за успех на емисията

минимум 2 500 000 акции

График на предлагането

Начална дата за търговия на правата

28.10.2022 г.

Начална дата за прехвърляне на права

17.10.2022 г.

Начална дата за прехвърляне на права

17.10.2022 г.

Дата на аукциона за продажба на неупражнени права

03.11.2022 г.

Начална дата за записване на акции от увеличението

17.10.2022

Крайна дата за записване на акции от увеличението

16.11.2022 г.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ В ПУБЛИЧНOTО ПРЕДЛАГАНЕ
НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ, КОИТО ИСКАТ ДА УПРАЖНЯТ ПРАВАТА СИ:

Етап 1: Сключвате  договор за брокерски услуги с ИП Юг Маркет в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна можете да слючите договор и дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това. 

Етап 2: Превеждате сумата, за която желаете да придобиете акции по банковата сметка на ИП  Юг Маркет.

Етап 3: Подавате Заявка за записване на нови акции ( по образец)

ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРИДОБИЯТ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА:

Етап 1: Сключвате  договор за брокерски услуги с ИП Юг Маркет в някой от следните офиси . При желание от Ваша страна можете да слючите договор и дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това. 

Етап 2: Превеждате сумата, за която желаете да придобиете акции по банковата сметка на ИП Юг Маркет, както и допълнителна сума, необходима за придобиването на правата за участието в увеличението на капитала на дружеството.

Етап 3: Подавате поръчка за покупка на права за участие в увеличението на капитала на дружеството, а след закупуването им получавате потвърждение за придобитите права.

Етап 4: Подавате Заявка за записване на нови акции ( по образец)

Настоящите акционери и потенциалните инвеститори могат да записват акции от увеличението на капитала и чрез обслужващия ги инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“.

ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА„СИН КАРС ИНДЪСТРИ“АД

ПРАВО ДА УЧАСТВАТ В УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ИМАТ ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ АКЦИИ НАЙ-КЪСНО 5 (ПЕТ) РАБОТНИ ДНИ СЛЕД ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ПАЗАР BEAM, Т.Е.АКЦИОНЕРИ КЪМ 13.10.2022Г. (ЧЕТВЪРТЪК).

ПОСЛЕДНАТА ДАТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С АКЦИИ НА СИН КАРС ИНДЪСТРИ АД НА ПАЗАР BEAM, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО ПРИОБРЕТАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВА В УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА, Е 11.10.2022 Г. (ВТОРНИК)

Съобщението за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на СИН КАРС Индъстри АД  е оповестено на уеб сайта на дружеството, на уеб-сайта на Съветника по емисията и на уеб-сайта на упълномощения инвестиционен посредник на 05.10.2022г.   Оповестяване на съобщението на уеб-сайта на пазар BEAM и начална дата на предлагането – 06.10.2022 г.

Резюме на предлагането

Eмитент

СИН КАРС Индъстри АД

Брой акции, предложени за записване

13 695 779 броя акции

Номинална стойност на 1 акция

1 лв.

Емисионна стойност на 1 акция

1.14 лв.

Съотношение право/акции

1.5/1

Условие за успех на емисията

минимум 2 500 000 акции

График на предлагането

Начална дата за търговия на правата

28.10.2022 г.

Начална дата за прехвърляне на права

17.10.2022 г.

Начална дата за прехвърляне на права

17.10.2022 г.

Дата на аукциона за продажба на неупражнени права

03.11.2022 г.

Начална дата за записване на акции от увеличението

17.10.2022

Крайна дата за записване на акции от увеличението

16.11.2022 г.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ В ПУБЛИЧНOTО ПРЕДЛАГАНЕ
НАСТОЯЩИ АКЦИОНЕРИ, КОИТО ИСКАТ ДА УПРАЖНЯТ ПРАВАТА СИ:

Етап 1: Сключвате  договор за брокерски услуги с ИП Юг Маркет в някой от следните офиси. При желание от Ваша страна можете да слючите договор и дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това. 

Етап 2: Превеждате сумата, за която желаете да придобиете акции по банковата сметка на ИП  Юг Маркет.

Етап 3: Подавате Заявка за записване на нови акции ( по образец)

ПОТЕНЦИАЛНИ ИНВЕСТИТОРИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ПРИДОБИЯТ АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА:

Етап 1: Сключвате  договор за брокерски услуги с ИП Юг Маркет в някой от следните офиси . При желание от Ваша страна можете да слючите договор и дистанционно, при спазване на нормативно установените изисквания за това. 

Етап 2: Превеждате сумата, за която желаете да придобиете акции по банковата сметка на ИП Юг Маркет, както и допълнителна сума, необходима за придобиването на правата за участието в увеличението на капитала на дружеството.

Етап 3: Подавате поръчка за покупка на права за участие в увеличението на капитала на дружеството, а след закупуването им получавате потвърждение за придобитите права.

Етап 4: Подавате Заявка за записване на нови акции ( по образец)

Настоящите акционери и потенциалните инвеститори могат да записват акции от увеличението на капитала и чрез обслужващия ги инвестиционен посредник – член на „Централен депозитар“.