ЮГ МАРКЕТ

ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ

Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми както и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум се управлява с разрешение № 61-ДФ от 25.03.2008 г. от Управляващото Дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт, лицензиран от Комисията по финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.)

Банка Депозитар на Фонда

Банката Депозитар съхранява активите на Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.

“Алианц Банк България” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район “Възраждане”, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 79,
тел.: (02) 9215473, факс: (02) 9818564,
електронен адрес (e-mail): Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg
и Интернет страница (web-site): http://bank.allianz.bg.

Превод на суми за закупуване на дялове от Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум може да бъде направен по набирателната сметка на фонда в “Алианц Банк България” АД

IBAN: BG94BUIN95611000044082

BIC: BUINBGSF

Проспектът и основния информационен документ са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и потенциални клиенти, както онлайн, така и в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД .

Основната цел на Договорния Фонд е осигуряването на средно и дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Ръстът се осигурява чрез инвестиране във високодоходни активи, а управлението на риска – посредством техники за диверсифициране и взаимно съчетаване на активите.

Сред основните цели на Договорния фонд е и осигуряване на ликвидност – както на неговите собствени инвестиции, така и на инвестициите в дялове на Договорния фонд.

Инвестиционната стратегия на ДФ „Юг Маркет Оптимум” предвижда реализирането основно на капиталови печалби от прехвърляеми ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от прехвърляеми ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на ДФ „Юг Маркет Оптимум”, Управляващото Дружество инвестира набраните средства на Договорния фонд в ликвидни български акции, и при определени пазарни обстоятелства- в ликвидни акции, приети за търговия на чуждестранни регулирани пазари. Договорният фонд може да инвестира и в дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените, и инструменти с фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на Договорния фонд са инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура и с висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез Договорния фонд им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.

Инвестиционният продукт на ДФ „Юг Маркет Оптимум” е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • са готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план;
  • са готови да поемат висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
  • искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Считаме, че дяловете на ДФ „Юг Маркет Оптимум” са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, при високо ниво на риск и възможност за постигане на висока доходност.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

С информацията може да се запознаете тук.

Сценарии на резултатите

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 31.12.2022

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 31.01.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 28.02.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 31.03.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 30.04.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 31.05.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 30.06.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 31.07.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 31.08.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 30.09.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 31.10.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 30.11.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 31.12.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 31.01.2024г.

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 29.02.2024г.

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 31.03.2024г.

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Оптимум към 30.04.2024г.

 

 

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните
решения върху факторите на устойчивост

2024

Отчет за м.Януари

Отчет за м.Февруари

Отчет за м.Март

Отчет за м.Април

2023

Отчет за м.Януари

Отчет за м.Февруари

Отчет за м.Март

Отчет за м.Април

Отчет за м.Mай

Отчет за м.Юни

Шестмесечен отчет

Допълнителна информация

Отчет за м.Юли

Отчет за м.Август

Отчет за м.Септември

Отчет за м.Октомври

Отчет за м.Ноември

Отчет за м.Декември

Годишен финансов отчет за 2023 г

Справки по образец

Допълнителна информация

Политика за възнагражденията

2022

Отчет за м.Януари

Отчет за м.февруари

Отчет за м.март

Отчет за м.април

Отчет за м.май

Отчет за м.юни

Отчет за Първото шестмесечие на 2022 г

Допълнителна информация

Отчет за м.юли

Отчет за м.август

Отчет м.септември

Отчет м.октомври

Отчет м.ноември

Отчет м.декември

Годишен финансов отчет за 2022 г

Справки по образец на КФН

Допълнителна Информация

Политика за Възнагражденията

2021

Отчет за м.Януари

Отчет за м.февруари

Отчет за м.март

Отчет за м.април

Отчет за м.май

Отчет за м.юни

Отчет за Първото шестмесечие на 2021 г

Допълнителна Информация за Първото шестмесечие на 2021 г

Отчет за м.юли

Отчет за м.август

Отчет за м.септември

Отчет за м.октомври

Отчет за м.ноември

Годишен финансов отчет за 2021 г

Годишен финансов отчет за 2021 г

Допълнителна Информация

Политика за Възнагражденията

2020

Отчет за м.Януари

Отчет за м.Февруари

Отчет за м.Март

Отчет за м.Април

Отчет за м.Май

Отчет за първото шестмесечие на 2020 г

Допълнен отчет за Първото шестмесечие на 2020 г

Отчет за м.Юли

Отчет за м.Август

Отчет за м.Септември

Отчет за м.Октомври

Отчет за м.Ноември

Годишен финансов отчет за 2020 г

Справки по образец на КФН

Допълнителна информация

Политика за възнагражденията 2020

2019

Отчет за м.Януари

Отчет за м.Февруари

Отчет за м.Март

Отчет за м.Април

Отчет за м.Май

Шестмесечен отчет

Отчет за м.Юли

Отчет за м.Август

Отчет за м.Септември

Отчет за м.Октомври

Отчет за м.Ноември

Годишен финансов отчет за 2019 г

2018

Отчет за м.Януари

Отчет за м.Февруари

Отчет за м.Март

Отчет за м.Април

Отчет за м.Май

Междинен отчет за Първото шестмесечие

Отчет за м.Юли

Отчет за м.Август

Отчет за м.Септември

Отчет за м.Октомври

Отчет за м.Ноември

Годишен финансов отчет за 2018 г

Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум е вид колективна схема от отворен тип за инвестиране в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми както и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.

Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум се управлява с разрешение № 61-ДФ от 25.03.2008 г. от Управляващото Дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт, лицензиран от Комисията по финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.)

Банка Депозитар на Фонда

Банката Депозитар съхранява активите на Юг Маркет Оптимум и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.

“Алианц Банк България” АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район “Възраждане”, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 79,
тел.: (02) 9215473, факс: (02) 9818564,
електронен адрес (e-mail): Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg
и Интернет страница (web-site): http://bank.allianz.bg.

Превод на суми за закупуване на дялове от Договорният Фонд Юг Маркет Оптимум може да бъде направен по набирателната сметка на фонда в “Алианц Банк България” АД

IBAN: BG82BUIN95615100044081

BIC: BUINBGSF

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и потенциални клиенти, както онлайн, така и в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт АД и на Юг Маркет АД в страната.

Считаме, че структурата на портфейла към момента е оптимална за балансиран договорен фонд с подобен размер на управляваните активи и инвестиращ в България, както и с оглед пазарната конюнктура.


Управлението на активите през цялата 2016-та година бе изцяло подчинено на целевата алокация на активите, извършена още в края на 2010 година.

Позиционирането на портфейла в компании, които считахме за предлагащи най-добро съотношение стойност/риск, доведе до ръст в стойността на активите, най-вече през последного тримесечие на годината.


Както и преди сме подчертавали, считаме настоящата ни стратегия за резултатна в дългосрочен план, предлагайки на нашите инвеститори възможност за постигане на дългосрочна доходност при сравнително ниско ниво на риск. Относителният дял на акциите в портфейла в сравнение с края на предходната година се увеличава, като ръста е почти изцяло за сметка на облигациите и в по-малка степен на свободните парични средства.


Предпочитаните от нас инвестиции са предимно в активно търгувани инструменти (доколкото отговарят на условието да притежават справедлива стойност значително по-висока от пазарната им цена), без обаче да пренебрегваме онези, които не се търгуват особено активно, но за сметка на това предлагат достатъчно атрактивен дисконт от справедливата си цена.


През 2017 година стратегията ни остава сравнително агресивна, с фокус върху постигането на текущ доход, без това да ни принуждава да бъдем „напълно инвестирани“ през повечето време. Философията ни на инвестиране никога не е била да следваме пазара, а по-скоро да търсим стойност там, където други дори не поглеждат.


Увеличаването на експозицията в акции отразява очакванията ни за сравнително добри времена за българския фондов пазар, особено в светлината на опитите той да бъде върнат на инвестиционната карта на Европа. Признаци за последното виждаме в стартирането на първия борсово-търгуван фонд (ETF) у нас, следящ индекса SOFIX, и желанието на неговите създатели да бъде регистриран за търговия в Лондон. Евентуално листване на този ETF на един от най-активните пазари в света, би могло да се превърне в катализатор на ново възходящо движение за българските акции, които вече се намират във фаза на повишение след почти две години на спад или т.нар. „мечи пазар“.


Естествено, рисковете пред всяка финансова инвестиция далеч не се изчерпват с фазата, в която се намира пазара. Дори при ясно изразен тренд в някоя посока, редица инвестиции могат да се отклонят от рационалните очаквания на инвеститорите в резултат на проявлението на специфични за емитента обстоятелства.

Инвестиционният продукт Юг Маркет Оптимум е създаден за граждани, фирми, институции, готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план, да поемат умерен инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход и желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава осезаемо постигнатия доход от инвестицията, държат да диверсифицират риска на собствения си портфейл и искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Инвестицията в дялове на Юг Маркет Оптимум би могла да е подходяща за български и чуждестранни физически лица (без граждани на САЩ и Канада), фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции и облигации на български компании и с възможност за постигане на по-висока доходност, при поемането на умерен риск.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

С информацията може да се запознаете тук.

ПОРТФЕЙЛ

Данни към 30.04.2024г.

ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ