ЮГ МАРКЕТ

ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

Договорният Фонд Юг Маркет Максимум е вид колективна схема от отворен тип, за инвестиране предимно в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми.

Фондът ще инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Договорният Фонд Юг Маркет Максимум се управлява с разрешение №28-ДФ от 22.08.2006 г. от Управляващо Дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт, лицензиран от Комисията по финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.)

Банка Депозитар на Фонда

Банката Депозитар съхранява активите на Договорен фонд Юг Маркет Максимум и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.

Алианц Банк България АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София,  район “Възраждане”,бул. “Мария Луиза” № 79,
тел.: (02) 9215473, факс: (02) 9818564,
електронен адрес (e-mail): Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg
и Интернет страница (web-site): http://bank.allianz.bg.

Превод на суми за закупуване на дялове от Договорен фонд Юг Маркет Максимум може да бъде направен по набирателната сметка на фонда в “Алианц Банк България” АД

IBAN: BG98BUIN95611000682076

BIC: BUINBGSF

Проспектът и Основния информационен документ са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и потенциални клиенти, както онлайн, така и в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД.

Основната цел на Договорния Фонд е осигуряването на средно и дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

                Ръстът се осигурява чрез инвестиране във високодоходни активи, а управлението на риска – посредством техники за диверсифициране и взаимно съчетаване на активите.

                Сред основните цели на Фонда е и осигуряване на ликвидност – както на неговите собствени инвестиции, така и на инвестициите в дялове на Фонда.

                Инвестиционната стратегия на Юг Маркет Максимум предвижда реализирането основно на капиталови печалби от прехвърляеми ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели  се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от прехвърляеми ценни книжа и парични средства.

                С оглед постигане на инвестиционните цели на Юг Маркет Максимум, Управляващото Дружество  инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български акции, както и в ликвидни акции, приети за търговия на чуждестранни регулирани пазари. Фондът може да инвестира и в дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените и инструменти с фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Основната група инвеститори, към които е насочена дейността на Фонда са инвеститори с над средните за страната доходи, с добра инвестиционна култура и със средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез Фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.

Инвестиционният продукт на Юг Маркет Максимум е предназначен за лица (граждани, фирми, институции), които:

  • са готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план;
  • са готови да поемат умерен до висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
  • искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Считаме, че дяловете на Юг Маркет Максимум са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, при средно до високо ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност.

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44

С информацията може да се запознаете тук.

Сценарии на резултатите

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 31.12.2022

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 31.01.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 28.02.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 31.03.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 30.04.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 31.05.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 30.06.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 31.07.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 31.08.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 30.09.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 31.10.2023

Сценарий за резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 30.11.2023

Сценарий на резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 31.12.2023

Сценарий на резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 31.01.2024г.

Сценарий на резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 29.02.2024г.

Сценарий на резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 31.03.2024г.

Сценарий на резултатите на ДФ Юг Маркет Максимум към 30.04.2024г.

 

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните
решения върху факторите на устойчивост

2024

Отчет за м.Януари

Отчет за м.Февруари

Отчет за м.Март

Отчет за м.Април

2023

Отчет за м.Януари

Отчет за м.Февруари

Отчет за м.Март

Отчет за м.Април

Отчет за м.Май

Отчет м.Юни

Шестмесечен отчет м Юни

Допълнителна информация

Отчет м.Юли

Отчет м.Август

Отчет м.Септември

Отчет м.Октомври

Отчет м.Ноември

Отчет м.Декември

Годишен финансов отчет за 2023 г

Справки по образец

Допълнителна информация

Политика за възнагражденията

2022

Отчет за м.Януари

Отчет за м.февруари

Отчет за м.март

Отчет за м.Април

Отчет за м.април

Отчет за м.май

Отчет за м.юни

Отчет за Първото шестмесечие на 2022 г

Допълнителна информация

Отчет за м.юли

Отчет м.август

Отчет м.септември

Отчет м.октомври

Отчет м.ноември

Отчет м.декември

Годишен финансов отчет за 2022 г

Справки по образец на КФН

Допълнителна информация

Политика за възнагражденията

2021

Отчет за м.Януари

Отчет за м.февруари

Отчет за м.март

Отчет за м.Април

Отчет за м.май

Отчет за м.юни

Отчет за Първото шестмесечие на 2021 г

Допълнителна информация

Отчет за м.юли

Отчет за м.август

Отчет за м.септември

Отчет за м.октомври

Отчет за м.ноември

Отчет за м.Декември

Годишен финансов отчет за 2021 г

Допълнителна информация

Политика за възнагражденията

2020

Отчет за м.Януари

Отчет за м.Февруари

Отчет за м.Март

Отчет за м.Април

Отчет за м.Май

Отчет за Първото шестмесечие на 2020 г

Допълнен отчет за Първото шестмесечие на 2020 г

Отчет за м.Юли

Отчет за м.Август

Отчет за м.Септември

Отчет за м.Октомври

Отчет за м.Ноември

Годишен финансов отчет за 2020 г

Справки по образец на КФН

Допълнителна информация

Политика за възнагражденията

2019

Отчет за м.Януари

Отчет за м.Февруари

Отчет за м.Март

Отчет за м.Април

Отчет за м.Май

Шестмесечен отчет

Отчет за м.Юли

Отчет за м.Август

Отчет за м.Септември

Отчет за м.Октомври

Отчет за м.Ноември

Годишен финансов отчет за 2019 г

2018

Отчет за м.Януари

Отчет за м.Февруари

Отчет за м.Март

Отчет за м.Април

Отчет за м.Май

Междинен отчет за Първото шестмесечие

Отчет за м.Юли

Отчет за м.Август

Отчет за м.Септември

Отчет за м.Октомври

Отчет за м.Ноември

Годишен финансов отчет за 2018 г

ПОРТФЕЙЛ

Данни към 30.04.2024г.

ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ

Договорният Фонд Юг Маркет Максимум е вид колективна схема от отворен тип, за инвестиране предимно в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми.

Фондът ще инвестира и в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност, с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Договорният Фонд Юг Маркет Максимум се управлява с разрешение №28-ДФ от 22.08.2006 г. от Управляващото дружество Юг Маркет Фонд Мениджмънт, лицензиран от Комисията по финансов надзор, съгласно чл.164а, ал.1 от ЗППЦК (Лиценз № 8-УД/16.01.2006 г.)

Банка Депозитар на Фонда

Банката Депозитар съхранява активите на Юг Маркет Максимум и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.

Алианц Банк България АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София,  район “Възраждане”,бул. “Мария Луиза” № 79,
тел.: (02) 9215473, факс: (02) 9818564,
електронен адрес (e-mail): Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg
и Интернет страница (web-site): http://bank.allianz.bg.

Превод на суми за закупуване на дялове от Договорен фонд Юг Маркет Максимум може да бъде направен по набирателната сметка на фонда в “Алианц Банк България” АД

IBAN: BG98BUIN95611000682076

BIC: BUINBGSF

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите са на разположение и се предоставят безплатно на всички настоящи и потенциални клиенти, както онлайн, така и в офисите Юг Маркет Фонд Мениджмънт ЕАД и на Юг Маркет ЕАД в страната.

Управлението на активите през цялата 2016-та година бе изцяло подчинено на целевата алокация на активите, извършена още в края на 2010 година. Позиционирането на портфейла в компании, които считахме за предлагащи най-добро съотношение стойност/риск, доведе до ръст в стойността на активите, особено през последното тримесечие на годината. Независимо от относително високия дял на рисковите активи обаче, сравнително консервативното управление на портфейла и ограничението, съгласно проспекта на фонда, за експозиция до 80 на сто от активите във високо рискови инструменти, не ни позволяват да се движим с темповете на пазара в краткосрочен план, но за сметка на това, предпазва инвеститорите във фонда по време на всеобщо понижение на цените. Това ясно пролича през цялата 2016-та година, в началота на която борсовите индекси у нас се представяха по-слабо в сравнение с фонда и, обратно, през втората половина на годината, когато борсовите индекси на БФБ отчетоха рязко и силно повишение.


И все пак, както и преди сме подчертавали, считаме настоящата ни стратегия за резултатна в дългосрочен план, предлагайки на нашите инвеститори възможност за постигане на дългосрочна доходност при сравнително ниско ниво на риск. Относителният дял на акциите в портфейла в сравнение с края на предходната година се увеличава, като ръста е почти изцяло за сметка на облигациите и в по-малка степен на свободните парични средства.


През 2017 година стратегията ни остава сравнително агресивна (доколкото мандатът на фонда е за инвестиции предимно в акции), без това да ни принуждава да бъдем „напълно инвестирани“ през повечето време. Философията ни на инвестиране никога не е била да следваме пазара, а по-скоро да търсим стойност там, където останалите инвеститори рядко поглеждат. Сред основните ни инвестиционни идеи за следващата година можем да отличим очакването ни за позитивни две тримесечия за развитите фондови пазари, послевани от сравнително слабо представяне през втората половина на годината. Развиващите се пазари вероятно ще продължат да наваксват своето изоставане през последните две-три години, но това не ги прави по-атрактивни в нашите очи, поне що се отнася до пазарите на акции. На този фон, очакваме сравнително добри времена за българския фондов пазар, особено в светлината на опитите той да бъде върнат на инвестиционната карта на Европа. Признаци за последното виждаме в стартирането на първия борсово-търгуван фонд (ETF) у нас, следящ индекса SOFIX, и желанието на неговите създатели да бъде регистриран за търговия в Лондон. Евентуално листване на този ETF на един от най-активните пазари в света, би могло да се превърне в катализатор на ново възходящо движение за българските акции, които вече се намират във фаза на повишение след почти две години на спад или т.нар. „мечи пазар“.


Естествено, рисковете пред всяка финансова инвестиция далеч не се изчерпват с фазата, в която се намира пазара. Дори при ясно изразен тренд в някоя посока, редица инвестиции могат да се отклонят от рационалните очаквания на инвеститорите в резултат на проявлението на специфични за емитента обстоятелства.

Инвестиционният продукт на Юг Маркет Максимум е създаден за граждани, фирми, институции, готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план, да поемат умерен до висок инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход и желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава осезаемо постигнатия доход от инвестицията, държат да диверсифицират риска на собствения си портфейл и искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Инвестицията в дялове на Юг Маркет Максимум би могла да е подходяща за български и чуждестранни физически лица (без граждани на САЩ и Канада), фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции на български компании и с възможност за постигане на по-висока доходност, при поемането на умерен, до висок риск.