ДО ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ НА ДФ “ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ”

Уважаеми дялопритежатели,

Уведомяваме ви, че с решение на Съвета на директорите на УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт” ЕАД от 18.05.2023 г. бяха приети промени в Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Юг Маркет Оптимум“. С извършените промени рисковият профил на Фонда се изменя от балансиран на високорисков, като съответно са променени основните инвестиционни цели и стратегия описани в чл. 7, както и инвестиционната политика, състава и структурата на активите, описани в чл. 8 от Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ.

 Приетите промени в Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Юг Маркет Оптимум” са одобрени с Решение № 587-ДФ от 31.05.2023 г. на Заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор.

С новите Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ на ДФ „Юг Маркет Оптимум“, които влизат в сила от 01.07.2023 г. можете да се запознаете на в Раздел ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ на ДФ „Юг Маркет Оптимум”

Share the Post:

Related Posts

Екипът на Юг Маркет с нов успех!

Поздравяваме нашия колега Теодора Поповска-Смиленова за придобиването на престижния сертификат “Инвестиционен консултант” към Комисията за финансов надзор. Пожелаваме ѝ много

Read More

Join Our Newsletter