ЮГ МАРКЕТ

ТАРИФА

Възползвайте се от най-ниските такси и комисионни в индустрията

Тарифа_01052023.pdf

×

УСЛУГИ

ДЕЙНОСТ КАТО БОРСОВ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК И СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ НА ГИШЕ

Приемане и обработка на поръчка за сделки с финансови/компенсаторни инструменти

Захранване на финансови/компенсаторни инструменти по клиентска сметка

Изпълнение на поръчки за сделки с акции и компенсаторни инструменти

Изпълнение на поръчка/и за сделки с акции и компенсаторни инструменти над 10 000 лв. (Десет хиляди лева)

Изпълнение на поръчки за сделки с облигации и ДЦК

Изпълнение на поръчки за сделки с права

Корекция/отмяна на поръчка

Заявка за участие в IPO/увеличение на капитала на публично дружество

Трансфер на финансови/компенсаторни инструменти

Трансфер на финансови/компенсаторни инструменти по сметка на клиента при друг инвестиционен посредник

Трансфер на винкулирани акции

Трансфер на финансови/компенсаторни инструменти по лична сметка на клиента в Централен депозитар на (на емисия)

На физически лица

На юридически лица

Издаване на удостоверение за притежавани финансови инструменти по клиентска сметка при Юг Маркет АД

На физически лица

На юридически лица​

Репо сделки

Обслужване по репо сделки

Последваща промяна параметри по договор за репо сделка

ТАКСИ И КОМИСИОННИ ЗА СИСТЕМАТА UG MARKET TRADER

Сключване на сделки с акции, права и компенсаторни инструменти през системата UG MARKET TRADERСключване на сделки с облигации през системата UG MARKET TRADER

Съхраняване и администриране на финансови инструменти/компенсаторни инструменти за сметка на клиент, включително попечителска дейност

Съхраняване на парични средства на клиент


Такса за поддържане на акаунт (месечно)


ДЕЙНОСТ КАТО РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

Регистриране на предварително договорени сделки с финансови/компенсаторни инструменти:

Дарение на финансови инструменти (за една емисия)

Издаване на удостоверение за притежавани финансови инструменти (дубликат)

На физически лица

На юридически лица

Справка за портфейл на физическо лице

Обикновен портфейл на физическо лице

Разширен портфейл на физическо лице

Портфейл към стара дата на физическо лице

Справка за портфейл на юридическо лице

Промяна на персонални и сгрешени данни

За физически лица

За юридически лица

Извършване на процедура по наследство на финансови/ компенсаторни инструменти

Издаване на удостоверение за притежавани безналични финансови инструменти от починало лице, прехвърляне на портфейла на наследодателя, блокиране на книжата

Прехвърляне на наследствени финансови /компенсаторни инструменти на наследник (за една емисия)

Прекратяване на процедура по наследяване

ТАКСИ / КОМИСИОННИ

asd


Без такса


Без такса


2,4% от стойността на сделката; минимум 20,00 лв.


По договаряне


0,2% от стойността на сделката; минимум 20,00 лв.

2,4% от стойността на сделката + разходите, дължими на БФБ и ЦД

5,00 лв.

10,00 лв.
0,2% от пазарната стойност*; минимум 24,00 лв.


30,00 лв.
0,2% от пазарната стойност*; минимум 6,00 лв.

0,2% от пазарната стойност*; минимум 36,00 лв.
12,00 лв.

36,00 лв.0,12% от стойността на сделката, минимум 30 лв.

30,00 лв.0,4% oт стойността на сделката + разходите, дължими на БФБ и ЦД, минимум 3 лв. на изпълнена поръчка; за професионални клиенти и клиенти с оборот над 100 000 месечно за три последователни месеца – по договаряне

0,15% oт стойността на сделката+ разходите, дължими на БФБ и ЦД, минимум 3 лв. на изпълнена поръчка

0,1% годишно върху стойността на ценните книжа**, удържана на месечна база


0,5% годишно върху стойността на паричните средства**, удържана на месечна база

5,00 лв.
По договаряне, минимум 100,00 лв.


0,5% от пазарната стойност*, минимум 50 лв.
20,00 лв.

50,00 лв.24,00 лв.

48,00 лв.

48,00 лв.

180,00 лв.20,00 лв.

100,00 лв.

24,00 лв.0,5% от пазарната стойност*, минимум 24 лв.


24,00 лв.

ФОРМИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПОРТФЕЙЛИ


ИНВЕСТИЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Изготвяне на проспект на публични дружества

Изготвяне на проспект за публично предлагане на ценни книжа

Изготвяне на проспект за облигационен заем

Съхраняване и администриране на финансови инструменти/компенсаторни инструменти за сметка на клиент, включително попечителска дейност

Съхраняване на парични средства на клиенти


Инвестиционно банкиране /за корпоративни клиенти/

Инвестиционни консултации

За физически лица

За корпоративни клиенти

За клиенти на ИП “Юг Маркет” АД

Изготвяне на анализ на финансовото състояние на дружество

ИЗВЪРШВАНЕ НА КАСОВИ И БЕЗКАСОВИ ОПЕРАЦИИ

Теглене на суми в брой със заявка ****

Теглене на суми в брой без заявка

Такса ангажимент - при заявена и неизтеглена сума

Извършване на изходящ превод чрез системата БИСЕРА

Входящ/изходящ превод чрез системи, различни от БИСЕРА

ДРУГИ УСЛУГИ

Изготвяне на удостоверения и справки за движения или салда по клиентска сметка

За период до 1 месец

За период до 1 година

Ежемесечна справка, при едногодишен абонамент за услугата (на месец)

Изготвяне на справка с параметри, зададени от клиента

Изготвяне на удостоверения

Изготвяне и изпращане до съответните институции на уведомление по чл.145, ал.1 и 2 от ЗППЦК и деклариране по чл.145, ал.4 от ЗППЦК

Уведомяване за извършени промени в Общите условия, Тарифата и съществени промени в организацията и дейността на "Юг Маркет" АД

Чрез писмо с обратна разписка

Чрез e-mail

Чрез интернет страницата на "Юг Маркет" АД

Изпращане на отчети, писмени уведомления, потвърждения за сключени сделки и друга писмена кореспонденция с клиента

Чрез писмо с обратна разписка

Чрез e-mail

Съдействие за издаване на LEI код

По договаряне

a

a

a

a


0,36% годишно върху стойността на ценните книжа**, удържана на месечна база


0,5% годишно върху стойността на паричните средства**, удържана на месечна база

По договаряне200,00 лв. за всеки започнат час

По договаряне

По договаряне

500,00 лв. на час0,4% за сумата, минимум 4 лв.

0,7% от сумата, минимум 20 лв.

0,5 % от заявената сума

2,00 лв.

спрямо тарифата на обслужващата банка


10,00 лв.

50,00 лв.

5,00 лв.


По договаряне

12,00 лв.


75,00 лв.

5,00 лв.

без такса

без такса
5,00 лв.

без такса

50,00 лв.

*Пазарната стойност се определя по цена на затваряне за последния 30-дневен период/ последно обявената цена на обратно изкупуване. В случай, че за посочения период няма сключени сделки или акциите са на непублични дружества, за оценка на финансовите инструменти се използва последно определената стойност съгласно Правилата за условията и реда за оценка на клиентските активи.

** Стойността на паричните средства и на финансовите инструменти се определя към края на всеки месец съгласно Правилата за условията и реда за оценка на клиентските активи. За професионални клиенти и други лица, посочени в чл. 77 г, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа такса не се дължи.

*** Таксата по т. 2.5. се удържа в случай, че клиентът не е генерирал минимум 5 лева от такси и комисионни за месеца. При начислени такси и комисионни за месеца по-малко от 5 лева, се удържа разликата до 5 лева.
****Заявката се подава до 14 ч. на предходния работен ден

1. За непредвидените в тази Тарифа услуги се събират такси и комисионни по договаряне.
2. Инвестиционен посредник “Юг Маркет” АД си запазва правото да договаря комисионни, различни от посочените в Тарифата.
3. В случай, че прилагането на дадена такса и/или комисионна, съгласно настоящата тарифа, обезсмисля извършването на дадена операция, поради особеностите в нейния характер и/или обем, ръководството на инвестиционен посрединик “Юг Маркет” АД има право да действа в конкретния случай по свое усмотрение и при запазване интересите на дружеството.
4. Инвестиционен посредник “Юг Маркет” АД събира своите такси и комисионни авансово или в момента на извършване на услугата.
5. Разходите, дължими на Българска фондова борса АД (БФБ) и Централен депозитар АД (ЦД) се определят съгласно действащите тарифи на двете институции.
6. Приети нареждания и започнати процедури преди влизане в сила на настоящата тарифа, се обработват по тарифата, действаща към момента на тяхното приемане.

Настоящата Тарифа е приета на заседание на Съвета на директорите на ИП “Юг Маркет” АД, проведено на 29.04.2020 г. и влиза в сила от 01.06.2020 г.