СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧНО ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ ОТ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ АД

ИП ЮГ МАРКЕТ  с настоящото информира инвеститорите относно условията на първично публично предлагане на до 13 695 779 броя обикновени, поименни, безналични акции, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1.14 лева всяка, от увеличението на капитала на „СИН КАРС ИНДЪСТРИ“ ЕАД, което ще се извърши въз основа на взето решение от […]