ЮГ МАРКЕТ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Търгови предложения

Търгово предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник Юг Маркет АД на акции от капитала на Пазарджик БТМ АД от останалите акционери
Параметри на търговото предложение
На основание чл. 154, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и чл. 36 от Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13), Ви уведомяваме, че на свое заседание от 23.12.2020 г. Комисията за финансов надзор взе решение да не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „ЧЕСТИЙМ“ ЕООД, с ЕИК 131563973, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Витоша“ № 188, ет. 1, ап. 1, представлявано от Десислава Драганова Филипова за закупуване чрез инвестиционен посредник Юг Маркет АД на 20 198 броя акции (9,97%) от капитала на „Пазарджик БТМ“ АД, гр. Пазарджик от останалите акционери.
С настоящото Търгово предложение „ЧЕСТИЙМ” ЕООД изпълнява задължението си по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК и упражнява правото си по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК да отправи търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на “ПАЗАРДЖИК БТМ” АД.
– Търговият предложител предлага да закупи акциите на останалите акционери в “ПАЗАРДЖИК БТМ” АД при цена за една акция в размер на 1,01 лева.
– Търговият предложител заявява, че не притежава и иска да придобие 20 198 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, представляващи 9.97% от гласовете в Общото събрание на „ПАЗАРДЖИК БТМ“ АД.
– Срокът за приемане на търговото предложение е 28 (двадесет и осем) дни, считано от деня, следващ деня на публикуване на съобщение за Търговото предложение и съществените му условия чрез финансовия портал „X3News“ (www.X3news.com).
График
– Решение на КФН за неиздаване на окончателна забрана – 23 декември 2020 г.
– Публикация на търговото предложение чрез финансовия портал „X3News“ – 31 декември 2020 г.
– Начало на срока за приемане на търговото предложение – 01 януари 2021 г.
– Край на срока за приемането на търговото предложение – 28 януари 2021 г.
Ред за приемане на търговото предложение
Търговото предложение се приема с изрично писмено волеизявление (по образец) до упълномощения инвестиционен посредник „Юг Маркет” АД или друг лицензиран инвестиционен посредник. При подаване на волеизявлението за приемане на търговото предложение акционерите депозират при избрания инвестиционен посредник удостоверителните документи за притежаваните акции. За удостоверителни документи ще бъдат приемани депозитарни разписки и всички други законово признати удостоверителни документи.
Заявлението се подава:
– лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно;
– чрез инвестиционен посредник, с който акционерът има сключен писмен договор за предоставяне на инвестиционни услуги, отговарящ на изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закон за пазарите на финансови инструменти и при който акционерите са подали писменото волеизявление за приемане на Търговото предложение и удостоверителните документи за притежаваните акции;
При подаване на волеизявлението за приемане до ИП „ЮГ Маркет” АД чрез инвестиционен посредник се изисква декларация от инвестиционния посредник, че е снета самоличността на акционера и неговия пълномощник (в случай на подаване на волеизявлението чрез пълномощник) съгласно правилата, споменати по-горе.
Писмените заявления и документите се приемат в офисите на всички инвестиционни посредници (които на свой ред предават обобщена информация към ИП „Юг Маркет ” чрез форма-образец), или директно на адресите на Центровете за обслужване на клиенти на ИП „Юг Маркет ” АД.
Ред за оттегляне на приемането от приел предложението акционер
Приемането на предложението може да бъде оттеглено от акционер на „ПАЗАРДЖИК БТМ ” АД (или негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно), само преди изтичане на определения 28-дневен срок за приемане на предложението, съответно на удължения срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК /ако има такъв/ или по чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба № 13 /ако има публикувано конкурентно търгово предложение/.
Приемането на предложението може да бъде оттеглено с подаване на изрично писмено волеизявление за оттегляне на приемането (по образец). Писмените волеизявления се подават в офисите на инвестиционния посредник, в който акционера е направил волеизявление за приемане, а инвестиционният посредник от своя страна предоставя незабавно волеизявлението за оттегляне на „Юг Маркет” АД. Връщането на депозираните удостоверителни документи става срещу представяне на документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация – за юридическите лица, както и нотариално заверено изрично пълномощно – за пълномощниците. Връщането на документите не е ограничено със срок.
Срок за заплащане на цената от предложителя
Търговият предложител заплаща цената на акциите на приелите предложението акционери в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на Предложението.
Сделката по придобиване на акции на Дружеството в резултат на приемане на търговото предложение се счита сключена към момента на изтичане на срока за неговото приемане, съответно на удължения от предложителя срок по чл. 155, ал. 4 от ЗППЦК /ако има такъв/ или при конкурентно търгово предлагане /ако има такова/ – на удължения срок по чл. 21, ал. 2 и 3 от Наредба № 13, и ако до този момент акционерът, приел търговото предложение не е подал писмено заявление за неговото оттегляне.
Инструкции към инвестиционните посредници
– Заявленията за приемане/оттегляне на търговото предложение от индивидуалните клиенти се подават от 01.01.2021 г. до 28.01.2021 г. в обслужващия ги инвестиционен посредник.
– В горепосочения период, моля да ни изпращате (на седмична база) приложената форма-образец (в EXCEL-формат) с новопостъпилите заявления от Ваши клиенти на следния e-mail: backoffice@ugmarket.com.
– До края на работния ден на 28.01.2021 г. очакваме да ни изпратите на същия e-mail обобщения списък на всички Ваши клиенти, приели търговото предложение, а в 7-дневен срок и съответно подписаната и подпечатана форма на следния адрес: гр. Пловдив, ул. „Колю Фичето” № 7-а, ет.1.
За допълнителни въпроси можете да се обаждате на тел. (032) 625 401.