ЮГ МАРКЕТ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Инвестиционно банкиране

23.05.2023

На свое заседание на 23.05.2023г. Комисията за финансо надзор одобри проспекта за допускане  до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 31 000 000 (тридесет и един мисиона) лева, разпределени в 31 000 (тридесет и една хиляди) броя обикновени, безналични, поимени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000(хиляда) лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1.50%, но общо не по-малко от 4.00% и не повече от 6.00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 23.11.2022г. и дата на падеж 23.11.2030г., с ISIN код BG2100016224, издадена от Холдинг Нов Век АД, гр.София, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството на 21.11.2022г.

Проспект за допускане на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации Холдинг Нов век АД

 

ЮГ Маркет ЕАД изпълнява функцията Довереник на облигационери, която включва: Анализ на финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации; Предоставя доклади на регулирания пазар и до Комисия по финансов надзор съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, за финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации и състоянието на обезпеченията по облигационни емисии; Предприема действия съгласно изискванията на ЗППЦК за защита правата на облигационерите; Съдействие при въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации.

НОВ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ЮГ МАРКЕТ ЕАД И АДАРА АД

НОВ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ЮГ МАРКЕТ ЕАД И ЕКИП 98 ХОЛДИНГ АД