ЮГ МАРКЕТ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Инвестиционно банкиране

14.05.2024г.

На свое заседание на 14.05.2024 Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Бесатур“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева всяка, с плаващ годишен лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,50%, но общо не по-малко от 3,25% и общо не повече от 6,25%, с дата на емитиране 19.10.2023 г. и дата на падеж 19.10.2032 г., с ISIN код BG2100031231.

Проспект за допускане на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации на Бесатур АД

04.04.2024г

На свое заседание на 04.04.2024 Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Тиз Инвест” АД, гр. Пловдив.

Емисията е в размер на 1 000 000 евро, разпределени в 1 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и конвертируеми облигации, с номинална стойност на 1 облигация в размер на 1 000 евро, с базов актив обикновени налични акции с единична номинална стойност 10 лв., с конверсионно съотношение облигация/акция 1:170 и конверсионна цена в размер на 11,50 лв., с ISIN код BG2100027239 на облигационната емисия, издадена на 21.09.2023 г. и с падеж на 21.09.2026 г., с плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 5,00%, но общо не по-малко от 7,00%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 3 години (36 месеца), считано от датата на емитиране

Договор за довереник на облигационерите с ТИЗ ИНВЕСТ АД

Проспект за допускане на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации на Тиз Инвест АД

Договор за довереник на облигационети с КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД

Анекс към Договор за довереник на облигационери с Камбана инвест АД

Застрахователна полица към Договор за довереник на облигационерите с КАМБАНА ИНВЕСТ ЕАД

Договор за довереник на облигационерите със ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД

Застрахователна полица към Договор за довереник на облигационерите със Зенит Инвестмънт Холдинг АД

Добавък към застрахователна полица със Зенит Инвестмънт Холдинг АД

Договор за довереник на облигационерите със ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД

Договор за довереник на облигационерите с ЕЛЕА КЕПИТАЛ ХОЛДИНГ АД

Застрахователна полица към Договор за довереник на облигационерите със Елеа Кепитал Холдинг АД

21.11.2023г.

На свое заседание на 21.11.2023г. Комисията за финансо надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадена от „Север-Холдинг“ АД, гр. Варна.

Емисията е в размер на 28 000 000 лева, разпределени в 28 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,25%, но не по-малко от 3,25%  и не повече от 5,25% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 07.08.2023 г. и дата на падеж 07.08.2032 г., с ISIN код BG2100023238.

Проспект за допускане на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации на Север-Холдинг АД

Договор за довереник на облигационерите на Север-Холдинг АД

Договор за доверинк на облигационерите със СТУДЕНТСКА ЦЕНТЪР АД

Застрахователна полица към Договор за Довереник на облигационерите със Студентска център АД

Анекс към Договор за довереник на облигационери със Студентрска център АД

Договор за довереник на облигационерите с НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ

Застрахователна полица към Договор за Довереник на облигационерите с Недвижими имоти София АДСИЦ

28.08.2023г.

На свое заседание на 28.08.2023г. Комисията за финансо надзор одобри проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия  облигации, издадени от  „Холдинг Център“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 10 000 000 евро, разпределени в 10 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации с ISIN код BG2100014237, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,00%, но не по-малко от 3,00% и не повече от 6,00%, с дата на емитиране 15.05.2023 г. и дата на падеж 15.05.2031 г.

Проспект за допускане на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации на “Холдинг Център”АД

Договор за довереник на облигационерите на “Холдинг Център”АД

18.07.2023г.

На свое заседание на 18.07.2023г. Комисията за финансо надзор одобри проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Актив Пропъртис“ АДСИЦ.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100019228, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1 000 лева, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1,00%, но не по-малко от 4,00% и не повече от 6,50% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 07.12.2022 г. и дата на падеж 07.12.2031 г.

Проспект за допускане на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации Актив Пропъртис АДСИЦ

18.07.2023

Договор за довереник на облигационери с БИОИАСИС АД

11.07.2023

Договор за довереник на облигационери с Кей Би Агро Индъстри ЕАД

Застрахователна полица  към Договор за Довереник на облигационери с Кей Би Агро Индъстри ЕАД

22.06.2023г.

На свое заседание на 22.06.2023г. Комисията за финансо надзор одобри проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД, гр. Бургас.

Емисията е в размер на 11 000 000 евро, разпределени в 11 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000 евро, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1,00%, но общо не по-малко от 2,50% и не повече от 5,00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 20.03.2023 г. и дата на падеж 20.03.2032 г., с ISIN код BG2100004238.

Договор за довереник на облигационери на Черноморски холдинг АД

Договор за довереник на облигационерите на Черноморски холдинг АД

Анекс N 1 към договора за довереник

Застрахователна полица

Добавък към застрахователна полица

Добавък към застрахователна полица

Добавък към застрахователна полица

23.05.2023

На свое заседание на 23.05.2023г. Комисията за финансо надзор одобри проспекта за допускане  до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 31 000 000 (тридесет и един мисиона) лева, разпределени в 31 000 (тридесет и една хиляди) броя обикновени, безналични, поимени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация 1 000(хиляда) лева, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1.50%, но общо не по-малко от 4.00% и не повече от 6.00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 23.11.2022г. и дата на падеж 23.11.2030г., с ISIN код BG2100016224, издадена от Холдинг Нов Век АД, гр.София, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството на 21.11.2022г.

Проспект за допускане на регулиран пазар на финансови инструменти на корпоративни облигации Холдинг Нов век АД.

ЮГ Маркет ЕАД изпълнява функцията Довереник на облигационери, която включва: Анализ на финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации; Предоставя доклади на регулирания пазар и до Комисия по финансов надзор съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, за финансовото състояние на дружествата емитенти на облигации и състоянието на обезпеченията по облигационни емисии; Предприема действия съгласно изискванията на ЗППЦК за защита правата на облигационерите; Съдействие при въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации.

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ЮГ МАРКЕТ ЕАД И АДАРА АД

ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ЮГ МАРКЕТ ЕАД И ЕКИП 98 ХОЛДИНГ АД